LiFePO4 batareýasyny nädip zarýad almaly?

1. Täze LiFePO4 batareýasyny nädip zarýad almaly?

Täze LiFePO4 batareýasy pes kuwwatly öz-özüni boşatmak ýagdaýynda we belli bir wagt ýerleşdirilenden soň ukusyz ýagdaýda.Bu wagt kuwwat adaty bahadan pes we ulanyş wagty hem has gysga.Öz-özüňi akdyrmagyň netijesinde ýüze çykýan bu hili ýitgi tersine, litiý batareýasyna zarýad bermek arkaly dikeldilip bilner.
LiFePO4 batareýasyny işjeňleşdirmek gaty aňsat, adatça 3-5 adaty zarýad we zarýad aýlawlaryndan soň batareýa kadaly kuwwatyny dikeltmek üçin işjeňleşdirilip bilner.

2. LiFePO4 batareýasy haçan zarýad alar?

LiFePO4 batareýasyny haçan zarýad almaly?Käbir adamlar ikirjiňlenmän jogap bererler: elektrik ulagy elektrik togy gutaranda zarýad almaly.Lityum demir fosfat batareýasynyň zarýad we zarýad beriş wagtynyň sany kesgitlenenligi sebäpli, demir fosfat litiý ion batareýasyny zarýad bermezden öň mümkin boldugyça ulanmaly.

Adaty ýagdaýda litiý demir fosfat batareýasy güýçlendirilmezden we güýçlendirilmezden öň ulanylmaly, ýöne hakyky ýagdaýa görä zarýad berilmeli.Mysal üçin, şu gije elektrik ulagynyň galan güýji ertir syýahaty goldamak üçin ýeterlik däl we ertesi gün zarýad bermek üçin şertler ýok.Bu wagt wagtynda zarýad almaly.

Adatça LiFePO4 batareýalary ulanylmaly we güýçlendirilmeli.Şeýle-de bolsa, bu güýji doly ulanmagyň aşa tejribesine degişli däldir.Elektrik ulagy sürüp bolýança pes batareýa duýduryşyndan soň zarýad berilmese, bu ýagdaý LiFePO4 batareýasynyň ömrüne zeper ýetirjek LiFePO4 batareýasynyň aşa köp çykmagy sebäpli naprýa .eniýeniň gaty pes bolmagyna sebäp bolup biler.

3. Lityum LiFePO4 batareýasynyň zarýadynyň gysgaça mazmuny

LiFePO4 batareýasynyň işjeňleşdirilmegi üçin ýörite usul gerek däl, adaty wagt we prosedura laýyklykda zarýad beriň.Elektrik ulagynyň adaty ulanylyşynda LiFePO4 batareýasy tebigy ýagdaýda işjeňleşer;elektrik ulagy batareýanyň gaty pesdigi soralanda, wagtynda zarýad bermeli.


Iş wagty: Awgust-04-2022