LIFEPO4 SCISSOR DURMUŞ BATERI 48A HYZMATLARY
LIFEPO4 SCISSOR DURMUŞ BATERI 48A HYZMATLARY

DURMUŞ4
GYSGAÇA DURMUŞ BATERI .ASY
48V 105AH

Pul we ýer tygşytlaň - Lityum batareýalary ätiýaçlyk batareýalara we zarýad otaglaryna zerurlygy aradan aýyrýar.Gaýçy göteriji batareýalary suwarmak, arassalamak we deňleşdirmek üçin sarp edilen wagty aýyrmak bilen wagt we pul tygşytlaň.

100% ulanyp boljak energiýa

100% ulanyp boljak energiýa

100% -e çenli

Uzak ömür sikli

Uzak ömür sikli

Gurşun kislotasynyň batareýasynyň 10 esse ömri

EKO DOST

EKO DOST

Gurşun ýok, agyr akyl ýok, zäherli element ýok

SMART ENERGI .ASYHABAR TEHNOLOGI .ASY

SMART ENERGI .ASY
HABAR TEHNOLOGI .ASY

Howpsuzlyk kepillendirilen we uzak ömri

Çalt zarýad bermek

Çalt zarýad bermek

Has ýokary zarýad C derejesi

IOW GOWY SÖFGI

IOW GOWY SÖFGI

Aýda 3% -den az

GARAŞMAK ÜÇIN

GARAŞMAK ÜÇIN

Uzakdan batareýanyň ýagdaý monitory

GYSGAÇA TEMPERATURAGorag

GYSGAÇA TEMPERATURA
Gorag

Goşmaça ýyladyş ulgamy Zarýadyň temperaturasy -20 ° C çenli bolup biler

peýdalary

Gaýçy göterijiňizi litiý-Iona çenli ýokarlandyryň!

 • Gurşun kislotasynyň batareýasyndan 5 esse köp ýaşaýyş sikli
 • Howanyň ähli iş şertlerinde ajaýyp öndürijilik we durnukly akym derejesi
 • Memoryat ýok, pursat zarýady, iş wagty azaldýar
 • Güýçlendirijiniň we esbaplaryň doly toplumy bilen aňsat çalyşmak
 • Poslama syzmak ýa-da örtmek howpy ýok, gaz zyňyndylary ýok

0

Bejeriş

5yr

Kepillik

10yr

Batareýanyň ömri

-4 ~ 131 ℉

Iş gurşawy

3500+

Durmuş siklleri

BNT SCISSOR LIFT 24V Batareýa seriýaly kontrast banner 1920 -v2.00

Näme üçin BNT BILEN SCISSOR DURMUŞ BATERIYASYNY saýlaýarsyňyz?

Qualityokary hilli we tygşytly gaýçy göteriji litiý batareýalary size ajaýyp tejribe getirýär.

Uzak ömür

Uzak ömür

  3500 gezekden gowrak aýlaw ömri we 5 ýyl kepillik sizi rahatlyk alýar.
Nol-Maintenane

Nol-Maintenane

  Batareýa diňe işleýär! LiFePO4 batareýasy nol tehniki hyzmat, suw çalşylmaz, gaz ýok, bu siziň üçin köp çykdajylary tygşytlaýar.
Has giň iş temperaturasy

Has giň iş temperaturasy

  giň işleýiş temperaturasy -20 + + 75 with bolan gaýçy göteriji LiFePO4 batareýasy, howa şertlerinde işleýän ýagdaýynda ajaýyp öndürijilik we durnukly çykaryş tizligi.
Gowy öndürijilik

Gowy öndürijilik

  Howanyň örän giň diapazonyna çydam ediň. Ömri uzaltmak üçin özüňizi boşadyň.
Ekologiýa taýdan arassa

Ekologiýa taýdan arassa

  Lityum-ion batareýasy ekologiýa taýdan arassa. Zäherli we howply himiki maddalar ýok. Gurşuň bugarmagy ýok. Zarýad berlende wodorod ýok.
Howpsuzlyk

Howpsuzlyk

  LiFePO4 batareýalary gurşun kislotasy ýa-da beýleki litiý ion batareýalary bilen deňeşdirilende has ýokary ýylylyk we himiki durnuklylyga eýe, bu hem aşa gyzgynlyga çydamly, suwda eremeýär we ýakylmaýar.

Maglumatlar

Tehnologiýa

Adatdan daşary ýagdaý berýäris
Önümler we hyzmatlar
Bütin dünýäde

AASsat.TANGIBLE.

AASsat.TANGIBLE.

“APP” ilkinji nobatda ulanyjy bilen batareýasynyň arasynda maglumatlary aç-açan aç-açan geçirmek üçin işlenip düzüldi.Mundan başga-da, batareýa maglumatlaryňyzy hakyky wagtda maslahatlaşmagy mümkin edýär: Zarýadyň ýagdaýy (SOC) Saglyk ýagdaýy (SOH) Kuwwat ýagdaýy (SOP) Öýjük temperaturasy BMS temperaturasy we dessine tok .......... Ahyrynda öz wagtynda dogry maglumatyňyz bar. “Mobile APP” ulanyjy interfeýsi ähli ulanyjylardan has ýokarydyr. Synag, profil ýa-da diňe maglumat üçin ulanýan bolsaňyz, BMS programmasy hakyky dünýäde peýdalanmaga mümkinçilik berýär. sanly litiý batareýasynyň artykmaçlyklary.

ÜPJÜNÇILIK BMS ulgamY

ÜPJÜNÇILIK BMS ulgamY

BMS (batareýany dolandyrmak ulgamy) litiý-ion batareýa ulgamlarynda möhümdir.Her batareýany real wagt dolandyrmagy dolandyrýar, daşarky enjamlar bilen aragatnaşyk saklaýar, SOC hasaplamalaryny dolandyrýar, temperaturany we naprýa .eniýäni ölçýär we ş.m. BMS-iň saýlanylmagy soňky batareýa paketiniň hilini we ömrüni kesgitleýär. Batareýany dolandyrmak ulgamy (BMS) köplenç öz içine alýar:
> Esasy gorag zynjyry
> Ikinji gorag zynjyry
> Batareýanyň balansy
> Öýjük kuwwatyny ölçemek
.........

ULTRA HOWPSUZIň ygtybarly litiý batareýasy: LiFePO4

ULTRA HOWPSUZ
Iň ygtybarly litiý batareýasy: LiFePO4

LiFePO4 batareýalary, Li-ion batareýalaryna garanyňda energiýa dykyzlygy pes, netijede has durnukly bolýar we golf arabasy goýmalary üçin ajaýyp wariant bolýar.Lityum batareýasynyň howpsuzlygy möhümdir.Täzeliklere laýyk gelýän “partlaýan” litiý-ion noutbuk batareýalary muny açyk görkezdi.LiFePO4 iň ygtybarly litiý batareýasynyň görnüşidir.Aslynda islendik görnüşden iň ygtybarlysy.Umuman, LifePO4 batareýalarynda iň ygtybarly litiý himiýasy bar.Näme üçin?Sebäbi litiý demir fosfat has gowy ýylylyk we gurluş durnuklylygyna eýe.Bu gurşun kislotasy we beýleki batareýa görnüşleriniň köpüsinde LiFePO4 derejesinde ýok.LiFePO4 ýakylmaz.Ol çüýremezden ýokary temperatura çydap biler.Malylylyk gaçmagyna meýilli däl we otag temperaturasynda sowuk saklar.LiFePO4 batareýasyny agyr temperatura ýa-da howply hadysalara tabşyrsaňyz (gysga utgaşma ýa-da heläkçilik ýaly), ol ot ýakmaz ýa-da partlamaz.Golf arabalarynda her gün çuň aýlawly LiFePO4 batareýalaryny ulanýanlar üçin bu hakykat teselli berýär. Daşky gurşaw howpsuzlygy LiFePO4 batareýalary eýýäm zarýad berilýändigi sebäpli planetamyz üçin uly täsir galdyrýar.Emma olaryň ekologiýa taýdan dostlugy diňe şol ýerde durmaýar.Gurşun kislotasyndan we nikel oksidi litiý batareýalaryndan tapawutlylykda, olar zäherli däl we syzmaz.Olary hem gaýtadan ulanyp bilersiňiz.Thatöne muny köplenç etmeli bolmaz, sebäbi 5000 aýlaw dowam edýär.Diýmek, olary (azyndan) 3500 gezek güýçlendirip bilersiňiz.Deňeşdirilende gurşun kislotasynyň batareýalary bary-ýogy 300-400 aýlaw dowam edýär.

hyzmat
BNT SCISSOR LIFT 24V Batareýa seriýasynyň atributlary
file_8

önümleri

ÖNÜMLER ÇYKAN GÖRNÜŞLERI

 • BNT-A48105 SCISSOR DURMUŞ BATERI BRANY BR DÜZGÜNI

  göçürip al

BIZ bilen habarlaşyň

HAKYNDA KÖP ÖWRENMEK

SCISSOR DURMUŞ 48V HYZMATLAR