Diler boluň

DÜZGÜN BOLU ..

BNT batareýalary bilen gyzyklananyňyz üçin sag boluň
elektrik üpjünçiliginiň talaplaryna düşünmek üçin her gün çalyşyň,
talaplary ýerine ýetiriň we has gowulaşdyrmak üçin işläň!

Diler standartlary

Dileriň sergi otaglary / dükanlary içerki we daşarky marka wekilçilikleri arkaly setirlerimizi görkezmeli.Dilerleriň aýratyn talaplary, iş ölçeglerine we ýerine ýetirilen önüm çyzyklaryna görä üýtgeýär.

BNT, ygtyýarly dilerlere öz müşderileri üçin ilkinji söwda tejribesini döretmäge kömek etmek üçin dükan dizaýn geňeşçileri bar.Diler bolmak makullanan bolsa, markamyzy (goldawymyzy) goldajak we işiňizi ösdürmäge kömek etjek dizaýn dörederis.

zawod (1)
zawod (2)
zawod (3)

Näme üçin BNT?

näme üçin (1)

BNT BATERI .ALAR

BNT batareýasy, XiaMen Hytaýda döredilen kiçi batareýa öndürijisinden dünýädäki iň gowy batareýa kompaniýasynyň birine öwrüldi.
BNT ençeme ýyl bäri in engineeringenerçilik taýdan öňe gidişlik, ýokary hilli önümler bolup durýar. Bölekleriň, egin-eşikleriň we esbaplaryň önümçilik boýunça öňdebaryjy görnüşi, bizi dünýäde batareýa üpjünçiliginde iň ýokary batareýa üpjünçisi hökmünde saklaýar.

näme üçin (2)

BIZI D DÜZGÜN TERWORYM

BNT biziň dilerler ulgamymyza ygrarly.Işiňizi ösdürmäge kömek etjek iň oňat önümleri we dogry programmalary taýýarlaýarys.Bütin dünýäde 100-e golaý dilerden ybarat güýçli diler ulgamymyz, BNT-iň strategiki artykmaçlyklaryndan biridir.

Dilerlerimiz bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygy gurmaga ynanýarys we ajaýyp müşderi hyzmatyna ynanýanlary gözleýäris.

näme üçin (3)

Täzeçillik

Önümlerimizi täzelemek we hasam gowulandyrmak üçin üznüksiz hereketimiz, ulanyjylaryň näme üçin bizi söýýändigi we saýlamagydyr.BNT ýasamak
bolmaly önümler:
1. Uzak ömür garaşmak
2. Az agram
3. Bejerişsiz
4. Toplumlaýyn we ygtybarly
5. Has ýokary çäklendirme
6. Has çydamlylyk

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Diler bolmak prosesi nähili?
Täze dileriň gözleg blankasyny dolduryň.Dilerimizi ösdürmek boýunça hünärmenlerimiziň biri gysga wagtda size ýüz tutar

Diler bolmak üçin talaplar / başlangyç çykdajylar haýsylar?
Dileri ösdürmek boýunça hünärmeniňiz başlangyç başlangyç çykdajylaryny başdan geçirer.Bu çykdajylar dürli-dürli bolýar
islenýän önüm setirleri.Başlangyç çykdajylary hyzmat gurallaryny, marka we okuwy öz içine alýar.

Başga markalary göterip bilerinmi?
Mümkin, hawa.Dileriň ösüşi bäsdeşlik gurşawynyň derňewini geçirer we kesgitlär
köp marka dükany siziň bazaryňyzda bir mümkinçilik bolsa

Haýsy BNT önüm setirlerini göterip bilerin?
Bazar derňewi, Dilerimizi ösdürmek boýunça hünärmenimiz tarapyndan geçiriler.Haýsy önümi kesgitläris
setirler belli bir bazarynda elýeterlidir.

Diler bolmak üçin haýsy karz talaplary gerek?
Talap edilýän karzyň mukdary talap edilýän önüm setirlerine esaslanýar.Arzaňyz bolansoň
tassyklanyldy, nämäniň bardygyny kesgitlän karz berýän şahamçamyz BNT Acceptance bilen habarlaşarsyňyz
bilen karz serişdesini üpjün etmek üçin zerurdyr.