LIFEPO4 BATERIYA GÖRNÜŞ GÜERÇI
LIFEPO4 BATERIYA GÖRNÜŞ GÜERÇI

BNT DURMUŞ4
Göçme güýç
BNT-P2000

Göçme elektrik stansiýalarynyň iň gowy taraplaryndan biri berkligiň we göterijiligiň deňagramlylygydyr.Bu önümler içerde ýa-da açyk programmalarda bolsun diýen ýaly islendik ýagdaýa laýyk gelýär.Bu toplumlaýyn energiýa ulgamlary hereketlendirijini talap etmezlik bilen bütinleý dymýar we ekologiýa taýdan arassa, sebäbi uglerod zyňyndylaryny goýbermeýär, esasanam gün energiýasy bilen zarýad berlende.

LIFEPO4 BATERIYA GÖRNÜŞ GÜERÇI

BNT DURMUŞ4
Göçme güýç
BNT-P2200

Göçme elektrik stansiýalary, dürli zarýad beriş usullaryny, uly kuwwatly batareýany, oturdylan kuwwat inwertoryny we ýokary elektrik tizliginde birnäçe sagat ýa-da birnäçe günläp elektrik we enjamlara birnäçe DC / AC portlaryny öz içine alýan ätiýaçlyk energiýa ulgamlarydyr.

Çalt töleg

Çalt töleg

Yşyklandyryş

Yşyklandyryş

DURMUŞ

DURMUŞ

Uly güýç

Uly güýç

Güýç görkezmek

Güýç görkezmek

KÖP KÖP GÖRNÜŞ

KÖP KÖP GÖRNÜŞ

SINE Tolkun

SINE Tolkun

GATY BILEN GARŞY

GATY BILEN GARŞY

peýdalary

Enjamlaryňyz üçin açyk açyk elektrik üpjünçiligi

 • Has köp energiýa dykyz, has durnukly we ykjam
 • Powerokary güýçli açyk energiýa saklaýyş, dürli enjamlar üçin has köp energiýa
 • Sine tolkun bilen, güýçli ýük uýgunlaşmasy bilen, ähli AC ýük programmalaryny ýokary netijelilik bilen kanagatlandyryň
 • Birnäçe zarýad beriş usuly we çalt zarýad bermek, zarýad beriş wagtyny tygşytlaň
 • Daşky durmuşyňyz we açyk işiňiz üçin amatly enjamlara islän wagtyňyz zarýad beriň

0

Bejeriş

1yr

Kepillik

10yr

Batareýanyň ömri

-4 ~ 131 ℉

Iş gurşawy

3500+

Durmuş siklleri

BNT göçme kuwwat Batareýa seriýasy APPLICATION banner-1920-V2.0

Uzak ömür

Uzak ömür

  Qualityokary hilli we ygtybarly öýjük, has çydamly we has uzyn aýlawly
Gabat gelmek

Gabat gelmek

  Giň gabat gelýän sin tolkun, dürli enjamlary aňsatlyk bilen dolandyrýar
Programmalaryň giň gerimi

Programmalaryň giň gerimi

  Öz-özüňi sürmek gezelençlerinde, açyk kempirlerde, gapyda işlemekde, açyk dükanlarda we ş.m.
Erkinligiňizi güýçlendiriň

Erkinligiňizi güýçlendiriň

  The Gale we tolkunlara garşy erkin balyk tutup bilersiňiz.
  A Balygy kowalap bilersiňiz.Pikiriňizi ýeňilleşdirmek goşmaça.
  > Suwuň üstünde yzygiderli we yzygiderli durmaga mümkinçilik berýän ygtybarly.
  Time Wagtyňyzdan lezzet alyň we gyzyklanmalaryňyzy kanagatlandyryň, balyk tutmak üçin köp baha beriň.
Gowy öndürijilik

Gowy öndürijilik

  Iň ýokary derejeli BMS ulgamy, bäsdeşlik litiý batareýasy bilen deňeşdirilende batareýany has çuň / ýokary tokda goýbermäge mümkinçilik beriň.
Ygtybarly

Ygtybarly

  Nädogry möhürlenme sebäpli syzmak ýa-da çişmek ýüze çykmaýar. Batareýany toplumlaýyn dolandyryş ulgamy bolan litiý batareýasy, batareýany islän wagtyňyz alada ediň we beýleki howplardan gaça duruň.

Maglumatlar

HER YERDE, HER KIMDE GÜERÇ BOLU ..

Hemmelere elýeterli ýaşyl energiýa berýäris
islendik wagt we islendik ýerde, her maşgala
litiý energiýasynyň amatlylygyndan peýdalanyp biler.
BNT elektrik bekedi bilen, Indi ýok
dürli elektrik togunyň kesilmegi barada alada etmeli

Köp portly çykyş

Köp portly çykyş

Uly göwrümli enjamlar üçin amatly, enjamyňyzy islän wagtyňyz, islendik ýerde,
AC öçürmek
DC OUTPUT
USB OUTPUT
TYPE-C
......
Telefon, noutbuk, awtoulag sowadyjy, UAV, Proýektor, LCD telewizor, elektrik burawy, elektrik ýorgan, tüwi bişiriji we ş.m. ýaly birnäçe zerurlygy kanagatlandyrýan bir enjam.

Birnäçe zarýad beriş usullary

Birnäçe zarýad beriş usullary

AC / ÇARGING
SOLAR
Awtoulag tölegi
Güýç görkezmek

Göçme elektrik stansiýalary, esasanam uzak ýerlerde gaty köp taraplydygyny subut edýär.Adaty diwar rozetkasy ýa-da gün şöhlesiniň üsti bilen zarýad bermek ukybynyň kömegi bilen, gün zarýad bermek we 12V awtoulag porty ýaly beýleki zarýad beriş usullary hem örän peýdaly we gaty islenýär.Häkimiýetden peýdalanmak hiç wagt aňsat bolmandy.Adaty gaz generatorlaryny, göçme elektrik stansiýalaryny gazmak, adamlaryň kiçi enjamlaryny nähili işleýändigini üýtgetdi.

Batareýa gözegçilik

Batareýa gözegçilik

BMS (batareýany dolandyrmak ulgamy) litiý-ion batareýa ulgamlarynda möhümdir.Her batareýany real wagt dolandyrmagy dolandyrýar, daşarky enjamlar bilen aragatnaşyk saklaýar, SOC hasaplamalaryny dolandyrýar, temperaturany we naprýa .eniýäni ölçýär we ş.m. BMS-iň saýlanylmagy soňky batareýa paketiniň hilini we ömrüni kesgitleýär. Batareýany dolandyrmak ulgamy (BMS) köplenç öz içine alýar:
> Esasy gorag zynjyry
> Ikinji gorag zynjyry
> Batareýanyň balansy
> Öýjük kuwwatyny ölçemek
.........

BNT göçme güýji Batareýa seriýasy - iň gowy batareýa
BNT göçme güýji Batareýa seriýasy Aýratynlyklar-v2.0000

önümleri

ÖNÜMLER ÇYKAN GÖRNÜŞLERI

BNT göçme güýç seriýasy üçin ýörite sahypa

BIZ bilen habarlaşyň

HAKYNDA KÖP ÖWRENMEK

GÖRNÜŞ GÜERÇ HYZMATLARY