KIM BNT

XIAMEN BNT BATTERY CO., LTD

Hytaýyň Fujian welaýatynyň Sýamen şäherinde ýerleşýär.
Milli ýokary tehnologiýaly kärhana, innowasiýa, gözleg, litiý batareýasyny öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.

Kompaniýanyň tertibi

BNT batareýasy gurşun-kislota meýdanyny çalyşýan litiýde öňdebaryjydyr!

BNT batareýasy BMS, PACK tehnologiýasy, energiýa saklaýyş tehnologiýasy çuňňur gözleg we ulanmak.Öňdebaryjy litiý batareýasynyň önümçilik liniýasy, awtomatiki önümçilik enjamlary we synag enjamlary bilen ähli önümler tehnologiki işe berk laýyk gelýär.

BNT litiý batareýalary golf arabalarynda, forkliftlerde, howa iş platformasynda, öý energiýasyny saklamakda, göçme energiýa saklamakda we ş.m. giňden ulanylýar.Kepillendirilen LiFePO4 öýjükleri we BMS bilen, BNT litiý batareýasy bazardaky iň ygtybarlydyr. Dürli programmalaryň iş şertlerine garşy durmak üçin ýörite döredilen!

zawod
zawod
zawod

Näme üçin bizi saýlamaly?

8 ýyllyk önümçilik tejribesi, dünýäde öňdebaryjy awtomatlaşdyrylan we akylly önümçilik enjamlary, güýçli önümçilik kuwwatyna, ösen dolandyryş düşünjelerine we ajaýyp hyzmat toparyna bil baglap, hünärmen R&D topary, BNT Batareýa müşderilere dünýäniň dürli künjeklerinden müşderiler üçin professional litiý batareýa çözgütleri hödürleýär!

enjamlar
enjamlar
enjamlar
enjamlar

Näme üçin bizi saýlamaly?

8 ýyllyk önümçilik tejribesi, 5000-den gowrak zawod meýdançasy we 300-den gowrak işgäri, olaryň 40% -i ýokary bilimli.

+

8 ýyl +
Senagat tejribesi

+

300+
Işgärler

5000㎡ +
Zawod meýdany

%+

40% +
Higherokary bilimli işgärler

Şahadatnama

BNT şahadatnamasy - 2022 -CPP

BNT önümleri ajaýyp howpsuzlyk, ygtybarlylyk, durnuklylyk, innowasiýa we beýleki artykmaçlyklar hökmünde müşderileriň gowy abraýyny we öwgüsini gazandy we Hytaýda we daşary ýurtlarda uzak möhletli we durnukly sargyt goldawyny gazandy. Bu iş Amerika, Eastakyn Gündogara ýaýrady. , Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa we 80-den gowrak ýurt we sebit.

BNT dünýä kartasy-V2.0
logo

Biziň wezipämiz

BNT batareýasy, iň oňat bahasy bolan dünýä derejesindäki litiý batareýasyny döretmäge, üpjün edijileri, müşderileri, işgärleri we umuman jemgyýeti goşmak bilen kompaniýanyň ähli paýdarlary üçin ykdysady gymmatlyk döretmäge, jogapkärli terbiýeçiler hökmünde biziň rolumyzy ýerine ýetirmäge borçlanýar. daşky gurşaw, adam ösüşi we global abadançylyk.
Tehnologiýada yzygiderli täzelikler we amaly netijeliligi yzygiderli ýokarlandyrmak arkaly dünýädäki müşderilerimize ýokary bahaly litiý batareýalaryny elýeterli bahalarda ibereris.

Biz bilen habarlaşyň

Professional tehniki topar, iň ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen, BNT BATTERY iň gowy saýlaýandygyňyza ynanýarys!