DURMUŞ 4 FORKLIFT BATERI 24A HYZMATLARY
DURMUŞ 4 FORKLIFT BATERI 24A HYZMATLARY

DURMUŞ4
FORKLIFT BATERI .ASY
24V 200AH

“BNT” ähli meşhur “Foklift” -iň we modelleriniň esasy toplumlaryndan ybarat.Toyota, aleale, Linde, Heli we ş.m.Elýeterliligi we forkliftiňizi bejermek ýa-da üýtgetmek üçin onuň gowy, has gowy, iň gowy pelsepesi.Materiallary gaýtadan işlemek pudagynda tizlik we öndürijilik meselesi.Netijeli işlemek, has ýokary çäkleri we bagtly müşderileri aňladýar.

100% ulanyp boljak energiýa

100% ulanyp boljak energiýa

100% -e çenli

Uzak ömür sikli

Uzak ömür sikli

Gurşun kislotasynyň batareýasynyň 10 esse ömri

EKO DOST

EKO DOST

Gurşun ýok, agyr akyl ýok, zäherli element ýok

SMART ENERGI .ASYHABAR TEHNOLOGI .ASY

SMART ENERGI .ASY
HABAR TEHNOLOGI .ASY

Howpsuzlyk kepillendirilen we uzak ömri

Çalt zarýad bermek

Çalt zarýad bermek

Has ýokary zarýad C derejesi

IOW GOWY SÖFGI

IOW GOWY SÖFGI

Aýda 3% -den az

GARAŞMAK ÜÇIN

GARAŞMAK ÜÇIN

Uzakdan batareýanyň ýagdaý monitory

GYSGAÇA TEMPERATURAGorag

GYSGAÇA TEMPERATURA
Gorag

Goşmaça ýyladyş ulgamy Zarýadyň temperaturasy -20 ° C çenli bolup biler

peýdalary

Forkliftiňizi litiýa öwüriň!

 • Has köp energiýa dykyz, kiçi paketde has uly energiýa
 • Has çalt zarýad bermek, enjamlaryň işleýşini ýokarlandyrmak we iş wagty azaltmak
 • Zähmet bahasy nol
 • Kislota suwuklygy, alada etmeli gaz ýok, gaty howpsuzlyk
 • 5 ýyl kepillik, ynam bilen satyn almak

0

Bejeriş

5yr

Kepillik

10yr

Batareýanyň ömri

-4 ~ 131 ℉

Iş gurşawy

3500+

Durmuş siklleri

BNT FORKLIFT 24V Batareýa seriýaly kontrast banner -1920 -V2.00

N WHME ÜÇIN BNT FORK DURMUŞ LITIUM BATERI? ATYNY saýlamaly?

Qualityokary hilli we tygşytly forklift litiý batareýalary size ajaýyp tejribe getirýär.

Siklleriň köp mukdary

Siklleriň köp mukdary

  Lityum demir fosfat forklift batareýalary 3500-den gowrak aýlaw işleýär, bu beýleki batareýalardan has köp. Biz olar üçin 5 ýyl kepillik hödürleýäris.
Bejeriş ýok

Bejeriş ýok

  Yzygiderli tehniki hyzmat ýok, litiý forklift batareýasyna sarp etmek köp wagt, çykdajy we energiýa tygşytlaýar.
Charokary zarýad derejesi

Charokary zarýad derejesi

  Iň oňat tehnologiýa sebäpli litiý-ion batareýalarynyň zarýad tizligi has ýokary. Lityum batareýasy gurşun kislotasy batareýasynyň ýerine 8-10 sagat ýerine doly zarýad bermek üçin 2-3 sagat wagt alýar.
Oryat effekti ýok

Oryat effekti ýok

  Gurşun-kislota batareýalary bilen baglanyşykly iň uly meseleleriň biri, "ýat effekti" diýilýän zatdan ejir çekmegidir .Gerek zarýad bermezden doly boşatmasaňyz, kem-kemden kuwwatyny ýitirer. Lityum-ion batareýalary ýok bu meseläňiz bar, islän wagtyňyz olaryň işine täsir etmezden olary dolduryp bilersiňiz.
Ekran bölümi

Ekran bölümi

  Batareýanyň ähli möhüm maglumatlaryny hakyky wagtda görkezmek, galan batareýa, zarýad derejesi, temperatura, energiýa sarp edilişi, näsazlyk duýduryşy we ş.m.
Ultra Howpsuz

Ultra Howpsuz

  Örän ýokary ýylylyk we himiki durnuklylygy bolan LiFePO4 batareýalary we möhürlenen enjam zyňyndylary goýbermeýär, kislota ýok, partlaýjy gaz ýok, ultra howpsuz.

Maglumatlar

Tehnologiýa

Adatdan daşary ýagdaý berýäris
Önümler we hyzmatlar
Bütin dünýäde

AASsat.TANGIBLE.

AASsat.TANGIBLE.

“APP” ilkinji nobatda ulanyjy bilen batareýasynyň arasynda maglumatlary aç-açan aç-açan geçirmek üçin işlenip düzüldi.Mundan başga-da, batareýa maglumatlaryňyzy hakyky wagtda maslahatlaşmagy mümkin edýär: Zarýadyň ýagdaýy (SOC) Saglyk ýagdaýy (SOH) Kuwwat ýagdaýy (SOP) Öýjük temperaturasy BMS temperaturasy we dessine tok .......... Ahyrynda öz wagtynda dogry maglumatyňyz bar. “Mobile APP” ulanyjy interfeýsi ähli ulanyjylardan has ýokarydyr. Synag, profil ýa-da diňe maglumat üçin ulanýan bolsaňyz, BMS programmasy hakyky dünýäde peýdalanmaga mümkinçilik berýär. sanly litiý batareýasynyň artykmaçlyklary.

ÜPJÜNÇILIK BMS ulgamY

ÜPJÜNÇILIK BMS ulgamY

BMS (batareýany dolandyrmak ulgamy) litiý-ion batareýa ulgamlarynda möhümdir.Her batareýany real wagt dolandyrmagy dolandyrýar, daşarky enjamlar bilen aragatnaşyk saklaýar, SOC hasaplamalaryny dolandyrýar, temperaturany we naprýa .eniýäni ölçýär we ş.m. BMS-iň saýlanylmagy soňky batareýa paketiniň hilini we ömrüni kesgitleýär. Batareýany dolandyrmak ulgamy (BMS) köplenç öz içine alýar:
> Esasy gorag zynjyry
> Ikinji gorag zynjyry
> Batareýanyň balansy
> Öýjük kuwwatyny ölçemek
.........

Çalt zarýad alýan tehnikanyň artykmaçlyklary

Çalt zarýad alýan tehnikanyň artykmaçlyklary

Forklifiňize 2 sagatdan az zarýad bermek ukyby, birnäçe sagat gerek bolsa, köp zawodlar üçin arzuw hasyl bolýar Bu esasanam elektrik üpjünçiligiňiz paýlanylanda we / ýa-da diňe işçileri saklap bilersiňiz birnäçe sagatlapŞeýlelik bilen, pul we wagt tygşytlaýar.Elmydama hereketde bolsaňyz we zarýad almak üçin garaşýan forkliftiň bolmagyny islemeýän bolsaňyz, şol iki minutlyk çalt zarýad wagty işleriňiz gutarýança dowam etdirmek üçin ep-esli şire berer.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, çalt zarýad ömri tygşytlaýjydyr.

hyzmat
BNT FORKLIFT 24V Batareýa seriýasynyň atributlary
file_8

önümleri

ÖNÜMLER ÇYKAN GÖRNÜŞLERI

BIZ bilen habarlaşyň

HAKYNDA KÖP ÖWRENMEK

FORKLIFT 24V HYZMATLAR