LIFEPO4 SCISSOR DURMUŞ BATERI 24ASY HYZMATLARY
LIFEPO4 SCISSOR DURMUŞ BATERI 24ASY HYZMATLARY

DURMUŞ4
GYSGAÇA DURMUŞ BATERI .ASY
24V 105AH

Pul we ýer tygşytlaň - Lityum batareýalary ätiýaçlyk batareýalara we zarýad otaglaryna zerurlygy aradan aýyrýar.Gaýçy göteriji batareýalary suwarmak, arassalamak we deňleşdirmek üçin sarp edilen wagty aýyrmak bilen wagt we pul tygşytlaň.

LIFEPO4 SCISSOR DURMUŞ BATERI 24ASY HYZMATLARY

DURMUŞ4
GYSGAÇA DURMUŞ BATERI .ASY
24V 160AH

Lityum-ion batareýalary adaty batareýadan takmynan üç esse köp energiýa saklaýar, yzygiderli naprýa .eniýe üpjün edýär we enjamyňyzy boşadanda haýallatmaň.

LIFEPO4 SCISSOR DURMUŞ BATERI 24ASY HYZMATLARY

DURMUŞ4
GYSGAÇA DURMUŞ BATERI .ASY
24V 200AH

Lityum-ion göteriji awtoulag batareýalarynyň ömri 4x uzyn, 30% has tygşytly, tüsse ýa-da CO2 çykarmaýar we kislota dökülmek howpy ýok. Kislotaly batareýalara zarýad bermek üçin 8 sagat, ýene 8 sagat gerek köşeş.Lityum-ion forklift batareýasy bir sagadyň içinde doly zarýad alyp biler ýa-da iň bolmanda arakesmelerde zarýad beriş zarýadlaryndan has netijeli peýdalanyp biler - litiý ionyny köp çalşykly amallar üçin iň amatly saýlama edip biler.BNT litiý batareýalary dört esse uzaga çekýär, şonuň üçin batareýalary ýygy-ýygydan satyn alarsyňyz.

100% ulanyp boljak energiýa

100% ulanyp boljak energiýa

100% -e çenli

Uzak ömür sikli

Uzak ömür sikli

Gurşun kislotasynyň batareýasynyň 10 esse ömri

EKO DOST

EKO DOST

Gurşun ýok, agyr akyl ýok, zäherli element ýok

SMART ENERGI .ASYHABAR TEHNOLOGI .ASY

SMART ENERGI .ASY
HABAR TEHNOLOGI .ASY

Howpsuzlyk kepillendirilen we uzak ömri

Çalt zarýad bermek

Çalt zarýad bermek

Has ýokary zarýad C derejesi

IOW GOWY SÖFGI

IOW GOWY SÖFGI

Aýda 3% -den az

GARAŞMAK ÜÇIN

GARAŞMAK ÜÇIN

Uzakdan batareýanyň ýagdaý monitory

GYSGAÇA TEMPERATURAGorag

GYSGAÇA TEMPERATURA
Gorag

Goşmaça ýyladyş ulgamy Zarýadyň temperaturasy -20 ° C çenli bolup biler

peýdalary

Gaýçy göterijiňizi litiý-Iona çenli ýokarlandyryň!

 • Beýleki batareýalara garanyňda has köp iş wagty we uzak ömri
 • Bejerişsiz, zähmet gymmaty ýok diýen ýaly
 • Çalt zarýad bermek, zarýad beriş wagtyny tygşytlamak we iş netijeliligini ýokarlandyrmak
 • Güýçli utgaşyklyk, dürli enjamlarda giňden ulanylyp bilner
 • 5 ýyl kepillik, ygtybarly we kepillendirilen üpjün ediň

0

Bejeriş

5yr

Kepillik

10yr

Batareýanyň ömri

-4 ~ 131 ℉

Iş gurşawy

3500+

Durmuş siklleri

BNT SCISSOR LIFT 24V Batareýa seriýaly kontrast banner 1920 -v2.00

Näme üçin BNT BILEN SCISSOR DURMUŞ BATERIYASYNY saýlaýarsyňyz?

Qualityokary hilli we tygşytly gaýçy göteriji litiý batareýalary size ajaýyp tejribe getirýär.

Uzak ömür we 5 ýyl kepillik

Uzak ömür we 5 ýyl kepillik

  10 ýyl dizaýn ömri, 5 ýyl kepillik bilen gurşun-kislotaly batareýalaryň ömründen 5 esse uzyn.
Nol-Maintenane

Nol-Maintenane

  Bu tehniki hyzmat mugt batareýa, gündelik tehniki hyzmat ýok, köp wagtyňyzy, çykdajylaryňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar.
Has giň iş temperaturasy

Has giň iş temperaturasy

  Giň işleýiş temperaturasy -20 + + 75 ℃, litiý ion fosfat elektrik ýyladyş derejesi 350 ℃ - 500 reach ýetip biler.
Gowy öndürijilik

Gowy öndürijilik

  Howanyň örän giň diapazonyna çydam ediň. Ömri uzaltmak üçin özüňizi boşadyň.
Daşky gurşaw üçin arassa

Daşky gurşaw üçin arassa

  Roewropanyň RoHS düzgünleri bilen içindäki agyr metallar we seýrek metallar, zäherli däl, hapalanma ýok, litiý demir fosfat batareýasy adatça daşky gurşawa zyýanly hasaplanýar.
Howpsuzlyk

Howpsuzlyk

  Lityum demir fosfat kristalyndaky PO baglanyşygy durnukly we dargamak kyn, ýokary temperaturada ýa-da aşa güýçli zarýadda-da gowy howpsuzlyk bilen ýykylmaýar, gyzdyrylmaýar ýa-da güýçli oksidleýji madda emele gelmeýär.

Maglumatlar

Tehnologiýa

Adatdan daşary ýagdaý berýäris
Önümler we hyzmatlar
Bütin dünýäde

AASsat.TANGIBLE.

AASsat.TANGIBLE.

“APP” ilkinji nobatda ulanyjy bilen batareýasynyň arasynda maglumatlary aç-açan aç-açan geçirmek üçin işlenip düzüldi.Mundan başga-da, batareýa maglumatlaryňyzy hakyky wagtda maslahatlaşmagy mümkin edýär: Zarýadyň ýagdaýy (SOC) Saglyk ýagdaýy (SOH) Kuwwat ýagdaýy (SOP) Öýjük temperaturasy BMS temperaturasy we dessine tok .......... Ahyrynda öz wagtynda dogry maglumatyňyz bar. “Mobile APP” ulanyjy interfeýsi ähli ulanyjylardan has ýokarydyr. Synag, profil ýa-da diňe maglumat üçin ulanýan bolsaňyz, BMS programmasy hakyky dünýäde peýdalanmaga mümkinçilik berýär. sanly litiý batareýasynyň artykmaçlyklary.

ÜPJÜNÇILIK BMS ulgamY

ÜPJÜNÇILIK BMS ulgamY

BMS (batareýany dolandyrmak ulgamy) litiý-ion batareýa ulgamlarynda möhümdir.Her batareýany real wagt dolandyrmagy dolandyrýar, daşarky enjamlar bilen aragatnaşyk saklaýar, SOC hasaplamalaryny dolandyrýar, temperaturany we naprýa .eniýäni ölçýär we ş.m. BMS-iň saýlanylmagy soňky batareýa paketiniň hilini we ömrüni kesgitleýär. Batareýany dolandyrmak ulgamy (BMS) köplenç öz içine alýar:
> Esasy gorag zynjyry
> Ikinji gorag zynjyry
> Batareýanyň balansy
> Öýjük kuwwatyny ölçemek
.........

ULTRA HOWPSUZIň ygtybarly litiý batareýasy: LiFePO4

ULTRA HOWPSUZ
Iň ygtybarly litiý batareýasy: LiFePO4

LiFePO4 batareýalary, Li-ion batareýalaryna garanyňda energiýa dykyzlygy pes, netijede has durnukly bolýar we golf arabasy goýmalary üçin ajaýyp wariant bolýar.Lityum batareýasynyň howpsuzlygy möhümdir.Täzeliklere laýyk gelýän “partlaýan” litiý-ion noutbuk batareýalary muny açyk görkezdi.LiFePO4 iň ygtybarly litiý batareýasynyň görnüşidir.Aslynda islendik görnüşden iň ygtybarlysy.Umuman, LifePO4 batareýalarynda iň ygtybarly litiý himiýasy bar.Näme üçin?Sebäbi litiý demir fosfat has gowy ýylylyk we gurluş durnuklylygyna eýe.Bu gurşun kislotasy we beýleki batareýa görnüşleriniň köpüsinde LiFePO4 derejesinde ýok.LiFePO4 ýakylmaz.Ol çüýremezden ýokary temperatura çydap biler.Malylylyk gaçmagyna meýilli däl we otag temperaturasynda sowuk saklar.LiFePO4 batareýasyny agyr temperatura ýa-da howply hadysalara tabşyrsaňyz (gysga utgaşma ýa-da heläkçilik ýaly), ol ot ýakmaz ýa-da partlamaz.Golf arabalarynda her gün çuň aýlawly LiFePO4 batareýalaryny ulanýanlar üçin bu hakykat teselli berýär. Daşky gurşaw howpsuzlygy LiFePO4 batareýalary eýýäm zarýad berilýändigi sebäpli planetamyz üçin uly täsir galdyrýar.Emma olaryň ekologiýa taýdan dostlugy diňe şol ýerde durmaýar.Gurşun kislotasyndan we nikel oksidi litiý batareýalaryndan tapawutlylykda, olar zäherli däl we syzmaz.Olary hem gaýtadan ulanyp bilersiňiz.Thatöne muny köplenç etmeli bolmaz, sebäbi 5000 aýlaw dowam edýär.Diýmek, olary (azyndan) 3500 gezek güýçlendirip bilersiňiz.Deňeşdirilende gurşun kislotasynyň batareýalary bary-ýogy 300-400 aýlaw dowam edýär.

hyzmat
BNT SCISSOR LIFT 24V Batareýa seriýasynyň atributlary
file_8

önümleri

ÖNÜMLER ÇYKAN GÖRNÜŞLERI

BIZ bilen habarlaşyň

HAKYNDA KÖP ÖWRENMEK

SCISSOR DURMUŞ 24V HYZMATLAR