LIFEPO4 GOLF KART BATERI 72ASY HYZMATLARY
LIFEPO4 GOLF KART BATERI 72ASY HYZMATLARY

LIFEPO4 GOLF KART BATERI 72ASY 72V105AH

Güýçli güýç bilen size rahat we güýçli sürüjilik tejribesini getirýär.Uly göwrümli we durnukly öndürijiligi bolan 72V ulgamly golf arabalary, peýdaly arabalar, gatnaw awtobusy we ş.m. üçin ýörite işlenip düzülendir, işleýiş aralygy barada alada etme. Siziň üçin iň gowy saýlaw!

LIFEPO4 GOLF KART BATERI 72ASY HYZMATLARY

LIFEPO4 GOLF KART BATERI 72ASY 72V180AH

Uly oturgyç we güýçli durnuklylyk bilen köp oturgyçly golf arabasy, agyr ýük ulaglary we ş.m. dizaýn etmek, hyzmat etmek mugt, arzan, ygtybarly we ygtybarly.Akylly BMS bilen enjamlaşdyrylan, durnukly we ygtybarly, golf arabany has çalt we has çalt işlemek üçin ajaýyp öndürijilik bilen üpjün edýär.

100% ulanyp boljak energiýa

100% ulanyp boljak energiýa

100% -e çenli

Uzak ömür sikli

Uzak ömür sikli

Gurşun kislotasynyň batareýasynyň 10 esse ömri

EKO DOST

EKO DOST

Gurşun ýok, agyr akyl ýok, zäherli element ýok

SMART ENERGI .ASYHABAR TEHNOLOGI .ASY

SMART ENERGI .ASY
HABAR TEHNOLOGI .ASY

Howpsuzlyk kepillendirilen we uzak ömri

Çalt zarýad bermek

Çalt zarýad bermek

Has ýokary zarýad C derejesi

IOW GOWY SÖFGI

IOW GOWY SÖFGI

Aýda 3% -den az

GARAŞMAK ÜÇIN

GARAŞMAK ÜÇIN

Uzakdan batareýanyň ýagdaý monitory

GYSGAÇA TEMPERATURAGorag

GYSGAÇA TEMPERATURA
Gorag

Goşmaça ýyladyş ulgamy Zarýadyň temperaturasy -20 ° C çenli bolup biler

peýdalary

Golf arabany Litiuma täzeläň!

 • Energyokary energiýa dykyzlygy, has uzak aralyk
 • Zarýad beriji we gurnama komponentleri bilen, täzelemek we çalyşmak gaty aňsat
 • Ulanyş sagadyna arzan, ähli hyzmat ömründe az çykdajy
 • 5 ýyl kepillik size rahatlyk getirýär
 • Has köp güýç has tizligi aňladýar

0

Bejeriş

5yr

Kepillik

10yr

Batareýanyň ömri

-4 ~ 131 ℉

Iş gurşawy

3500+

Durmuş siklleri

Lityum-VS-gurşun-kislota -bnt batareýa banner -1920 -V1.0

Näme üçin BNT BILEN GOLF KART BATERIYASYNY saýlaýarsyňyz?

Qualityokary hilli we tygşytly golf arabalary litiý batareýalary size ajaýyp tejribe getirýär.

Nol hyzmat

Nol hyzmat

  Gündelik tehniki hyzmat we çykdajylar ýok. Suw doldurmak, batareýalarymyzyň ýokarsyndaky kislota ýatagyny arassalamak we arassalamak ýok.
Uzak ömür

Uzak ömür

  LiFePO4 batareýamyzyň kuwwaty 80% -den ýokary, 1C zarýaddan we 3500 aýlaw üçin 100% DOD şertinde çykarylandan soň 80% -den gowrak galypdyr. Dizaýn ömri 15 ýyla çenli. Dizaýn ömri 10 ýyldan gowrak. - akkumulýator batareýasy diňe 80% -de 500 gezek az aýlanar.
Gabat gelmek

Gabat gelmek

  Golf arabalaryňyz, peýdaly arabalar, awtobuslar we ş.m. üçin 36V, 48V, 72V LiFePO4 batareýalaryny taýýarladyk, dürli wolt ulgamy size dürli ulag ulgamyna laýyk gelýär.
Lighteňil agram

Lighteňil agram

  Gurşun kislotasynyň agramynyň 1/4 bölegi müşderiniň iň gymmatly baýlyklaryndan birini gorap, torfdan uly ýük alýar.
Gowy öndürijilik

Gowy öndürijilik

  Iň ýokary derejeli BMS ulgamy, bäsdeşlik litiý batareýasy bilen deňeşdirilende batareýany has çuň / ýokary tokda goýbermäge mümkinçilik beriň.
Ygtybarly

Ygtybarly

  Potensial kislota, partlaýjy gaz ýok, howpsuzlygyňyza täsir etmeýär. Birnäçe gurlan gorag bilen.

Maglumatlar

Tehnologiýa

Adatdan daşary ýagdaý berýäris
Önümler we hyzmatlar
Bütin dünýäde

AASsat.TANGIBLE.

AASsat.TANGIBLE.

“APP” ilkinji nobatda ulanyjy bilen batareýasynyň arasynda maglumatlary aç-açan aç-açan geçirmek üçin işlenip düzüldi.Mundan başga-da, batareýa maglumatlaryňyzy hakyky wagtda maslahatlaşmagy mümkin edýär: Zarýadyň ýagdaýy (SOC) Saglyk ýagdaýy (SOH) Kuwwat ýagdaýy (SOP) Öýjük temperaturasy BMS temperaturasy we dessine tok .......... Ahyrynda öz wagtynda dogry maglumatyňyz bar. “Mobile APP” ulanyjy interfeýsi ähli ulanyjylardan has ýokarydyr. Synag, profil ýa-da diňe maglumat üçin ulanýan bolsaňyz, BMS programmasy hakyky dünýäde peýdalanmaga mümkinçilik berýär. sanly litiý batareýasynyň artykmaçlyklary.

ÜPJÜNÇILIK BMS ulgamY

ÜPJÜNÇILIK BMS ulgamY

BMS (batareýany dolandyrmak ulgamy) litiý-ion batareýa ulgamlarynda möhümdir.Her batareýany real wagt dolandyrmagy dolandyrýar, daşarky enjamlar bilen aragatnaşyk saklaýar, SOC hasaplamalaryny dolandyrýar, temperaturany we naprýa .eniýäni ölçýär we ş.m. BMS-iň saýlanylmagy soňky batareýa paketiniň hilini we ömrüni kesgitleýär. Batareýany dolandyrmak ulgamy (BMS) köplenç öz içine alýar:
> Esasy gorag zynjyry
> Ikinji gorag zynjyry
> Batareýanyň balansy
> Öýjük kuwwatyny ölçemek
.........

ULTRA HOWPSUZIň ygtybarly litiý batareýasy: LiFePO4

ULTRA HOWPSUZ
Iň ygtybarly litiý batareýasy: LiFePO4

LiFePO4 batareýalary, Li-ion batareýalaryna garanyňda energiýa dykyzlygy pes, netijede has durnukly bolýar we golf arabasy goýmalary üçin ajaýyp wariant bolýar.Lityum batareýasynyň howpsuzlygy möhümdir.Täzeliklere laýyk gelýän “partlaýan” litiý-ion noutbuk batareýalary muny açyk görkezdi.LiFePO4 iň ygtybarly litiý batareýasynyň görnüşidir.Aslynda islendik görnüşden iň ygtybarlysy.Umuman, LifePO4 batareýalarynda iň ygtybarly litiý himiýasy bar.Näme üçin?Sebäbi litiý demir fosfat has gowy ýylylyk we gurluş durnuklylygyna eýe.Bu gurşun kislotasy we beýleki batareýa görnüşleriniň köpüsinde LiFePO4 derejesinde ýok.LiFePO4 ýakylmaz.Ol çüýremezden ýokary temperatura çydap biler.Malylylyk gaçmagyna meýilli däl we otag temperaturasynda sowuk saklar.LiFePO4 batareýasyny agyr temperatura ýa-da howply hadysalara tabşyrsaňyz (gysga utgaşma ýa-da heläkçilik ýaly), ol ot ýakmaz ýa-da partlamaz.Golf arabalarynda her gün çuň aýlawly LiFePO4 batareýalaryny ulanýanlar üçin bu hakykat teselli berýär. Daşky gurşaw howpsuzlygy LiFePO4 batareýalary eýýäm zarýad berilýändigi sebäpli planetamyz üçin uly täsir galdyrýar.Emma olaryň ekologiýa taýdan dostlugy diňe şol ýerde durmaýar.Gurşun kislotasyndan we nikel oksidi litiý batareýalaryndan tapawutlylykda, olar zäherli däl we syzmaz.Olary hem gaýtadan ulanyp bilersiňiz.Thatöne muny köplenç etmeli bolmaz, sebäbi 5000 aýlaw dowam edýär.Diýmek, olary (azyndan) 3500 gezek güýçlendirip bilersiňiz.Deňeşdirilende gurşun kislotasynyň batareýalary bary-ýogy 300-400 aýlaw dowam edýär.

hyzmat
litiý batareýasynyň atributlary -bnt
file_8

önümleri

ÖNÜMLER ÇYKAN GÖRNÜŞLERI

BIZ bilen habarlaşyň

HAKYNDA KÖP ÖWRENMEK

GOLF KART 72V HYZMATLARY