BNT tehnologiýasy

BNT tehnologiýasy üçin litiý batareýasy

BNT-iň “Green Li-ion” batareýasyny gaýtadan işlemek tehnologiýasy
99,9% arassa batareýa katodyny öndürýär.

bnt

Lityum-Ion batareýasy näme?

Lityum-ion batareýasynyň nomenklaturasy, birnäçe litiý-ion batareýalaryndan durýan köp sanly güýç saklaýjy bölümleri beýan etmek üçin ulanylýar.Lityum-ion batareýasy,
beýleki tarapdan, litiý-ion garyndysy bilen öndürilen güýç saklaýjy enjamyň bir görnüşidir.Lityum-ion batareýalary dört esasy komponentden durýar: katod
(polo positiveitel terminal), anod (otrisatel terminal), elektrolit (elektrik geçiriji gurşaw) we bölüji.

Lityum-ion batareýasynyň işlemegi üçin ilki bilen iki tokdan elektrik togy akmaly.Tok ulanylanda, polo positiveitel we otrisatel zarýad berilýär
Suwuk elektrolitdäki litiý ionlary anod bilen katodyň arasynda hereket edip başlaýar.Şeýlelik bilen, içerde saklanýan elektrik energiýasy geçirilýär
zerur enjamlara batareýa.Bu, enjamyň güýç dykyzlygyna baglylykda enjamyň ähli funksiýalaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär
batareýa / batareýa.

bnt (2)

Lityum-Ion batareýasynyň aýratynlyklary näme?

> Bu zarýad berilýän batareýanyň bir görnüşidir.
> Az göwrümi sebäpli aňsatlyk bilen göterilip bilner.
> Agramy bilen deňeşdirilende ýokary güýç saklaýyş aýratynlygy bar.
> Beýleki batareýalardan has çalt zarýad alýar.
> Memoryat effekti meselesi ýoklugy sebäpli, doly doldurmagyň we ulanmagyň zerurlygy ýok.
> Peýdaly ömri öndürilen senesinden başlaýar.
> Güýçli ulanylanda her ýyl 20-30 göterim azalýar.
> Wagtyň garaşlylygynyň ýitgisi, ulanylýan temperatura görä üýtgeýär.

Ulanylýan batareýalaryň görnüşleri haýsylar?

Elektrik ulaglarynda şu güne çenli synag edilen we işlenip düzülen 10-dan gowrak batareýa görnüşi bar.Käbirleri howpsuzlyk problemalary we çalt çykaryş aýratynlyklary sebäpli ileri tutulmasa-da, käbirleri gymmatlygy sebäpli giňden ulanylmaýar.Geliň, olaryň iň görnüklilerine göz aýlalyň!

1. Gurşun kislotasy batareýalary
Awtoulaglarda ulanylýan batareýalaryň ilkinji görnüşlerinden biridir.Häzirki wagtda nominal naprýa .eniýesi we energiýa dykyzlygy sebäpli bu ileri tutulmaýar.

2. Nikel kadmium batareýalary
Gurşun-kislota batareýalary bilen deňeşdirilende has ýokary energiýa dykyzlygy bar.Çalt öz-özünden akmagy we ýadyň täsiri sebäpli elektrik ulaglarynda (Elektrik ulaglary: EV) ulanmak kyn.

3. Nikel metal gidrid batareýalary
Nikel-kadmium batareýalarynyň negatiw taraplaryny ödemek üçin metal gidrat ulanyp öndürilen alternatiw batareýa görnüşidir.Nikel-kadmium batareýalaryndan has ýokary energiýa dykyzlygy bar.Öz-özünden ýokary çykma derejesi we aşa ýüklenen ýagdaýynda howpsuzlyk gowşaklygy sebäpli EV-ler üçin amatly hasap edilmeýär.

4. Lityum demir fosfat batareýalary
Ygtybarly, ýokary güýçli we uzak dowam edýär.Şeýle-de bolsa, öndürijiligi litiý-ion batareýalarynyňkydan pesdir.Şol sebäpli elektron enjamlarynda ýygy-ýygydan ulanylsa-da, EV tehnologiýasynda ileri tutulmaýar.

5. Lityum sulfid batareýalary
Bu litiý esasly batareýanyň bir görnüşidir, ýöne ion garyndysynyň ýerine katod materialy hökmünde kükürt ulanylýar.Energyokary energiýa dykyzlygy we zarýad beriş netijeliligi bar.Şeýle-de bolsa, ortaça ömri barlygy sebäpli, litiý-ion bilen deňeşdirilende fonda dur.

6. Lityum Ion polimer batareýalary
Bu litiý-ion batareýa tehnologiýasynyň has ösen görnüşi.Adaty litiý batareýalary bilen takmynan häsiýetleri görkezýär.
Şeýle-de bolsa, polimer materialy suwuklygyň ýerine elektrolit hökmünde ulanylýandygy sebäpli, geçirijiligi has ýokarydyr.EV tehnologiýalary üçin geljegi uly.

7. Lityum Titanat batareýalary
Anod bölegindäki uglerodyň ýerine litiý-titanat nanokristallary bolan litiý-ion batareýalarynyň ösüşidir.Lityum-ion batareýalaryndan has çalt zarýad alyp bolýar.Şeýle-de bolsa, litiý-ion batareýalarynyň aşaky naprýa .eniýesi EV-ler üçin oňaýsyz bolup biler.

8. Grafen batareýalary
Täze batareýa tehnologiýalarynyň biridir.Lityum-ion bilen deňeşdirilende, zarýad beriş wagty has gysga, zarýad aýlawy has uzyn, ýyladyş tizligi has pes, geçirijilik has ýokary we gaýtadan işlemek kuwwaty 100 göterime çenli ýokary.Şeýle-de bolsa, zarýadyň ulanylyş wagty litiý ionyndan has gysga we önümçilik bahasy gaty ýokary.

Näme üçin LIFEPO4 litiý batareýalaryny ulanýarys
Dürli programmalar we artykmaçlyklary näme?

Dolduryjy dykyzlygy ýokary bolan batareýanyň görnüşidir, ygtybarly we uzak dowam edýär.
Beýleki batareýalar bilen deňeşdirilende has ömri bar.Bäş ýyldan 10 ýyla çenli peýdaly ömri bar.
2000 töweregi ulanylyşyň uzyn zarýad aýlawy (100-den 0 göterime çenli) bar.
Bejeriş zerurlygy gaty pes.
Bir sagatda 150 wata çenli ýokary energiýa berip biler.
100 göterim doldurmazdanam ýokary öndürijilik bilen üpjün edýär.
Zarýad bermek üçin içindäki energiýanyň doly tükenmegine (ýadyň täsiri) zerurlyk ýok.
80 göterime çenli çalt, soň bolsa haýal zarýad bermek üçin öndürilýär.Şeýlelikde, wagt tygşytlaýar we howpsuzlygy üpjün edýär.
Ulanylmaýan wagty beýleki batareýa görnüşleri bilen deňeşdirilende öz-özünden akyş derejesi has pesdir.

bnt (3)

BNT Lityum-Ion batareýa tehnologiýasy?

BNT BIZDE BATERLERI DIZAYN

1. Uzak ömür garaşmak
Dizaýn ömri 10 ýyla çenli. LFP batareýamyzyň kuwwaty 1C zarýaddan we 3500 aýlaw üçin 100% DOD şertinde çykarylandan soň 80% -den gowrak.Dizaýn ömri 10 ýyla çenli.Gurşun-kislotaly batareýa diňe
80% DOD-da 500 gezek aýlaw.
2. Az agram
Ululygynyň we agramynyň ýarysy müşderiniň iň gymmatly baýlyklaryndan birini gorap, uly ýük alýar.
Şeýle hem ýeňil agram, golf arabasynyň has rahatlyk bilen has ýokary tizlige ýetip biljekdigini we ýaşaýjylara ýaltalyk duýman has köp agram göterip biljekdigini aňladýar.
3. Bejeriş mugt
Bejeriş mugt.Suw doldurma, batareýalarymyzyň ýokarsyndaky kislota ýataklaryny arassalamak we arassalamak ýok.
4. Toplumlaýyn we ygtybarly
Täsirlere çydamly, suwa çydamly, pos çydamly, ýokary ýylylygyň ýaýramagy, ajaýyp howpsuzlygy goramak ....
5. Has ýokary çäklendirme
BNT batareýalary has ýokary tok akymyna / zarýadyna, has ýokary kesilen bosagasyna mümkinçilik bermek üçin döredildi ....
6. Has çydamlylyk
Ulanyjylara dürli ssenariýalarda batareýalary ulanmaga mümkinçilik bermek üçin has çydamlylyk

“Tehnologiýada çalt öňe gidişlik etdik, dürli programmalar üçin ygtybarly batareýalary üpjün edýäris &
ygtybarly taslama çözgütleri.Hünär okuwyny / tehniki goldawy hödürleýär.
Biz batareýa kompaniýasy däl ... ”

logo

John.Lee
GM