OEM hyzmaty

OEM hyzmaty

OEM (1)

Häzirki modelden düzülen

Aýratyn zerurlyklaryňyza / talaplaryňyza laýyk gelýän zarýad berijini dizaýn etmegiň iň täsirli we täsirli usuly.Biziň tejribämiz, prototip hökmünde iň oňat model alar we soňra çykdajy çäklendirmelerini öz içine alýan belli bir güýç güýji, parametrler, ölçegler ýa-da beýleki zatlar bilen goşant goşup bilersiňiz.Zawodda bagyşlanan inersenerler we ussat ekipa .lar toparymyz elmydama kömek edýär.

OEM (2)

Täze önüm / çözgüt dörediň

Asyl abstrakt düşünjeden, funksional we tehniki aýratynlyklardan daşarky mehaniki dizaýna çenli, bir topar hökmünde siziň iň ygtybarly goldawyňyz we ätiýaçlyk nusgasy bolarys.Gorag görnüşi, ýyladyş usuly we magnit topologiýasy bilen umumy çäklendirmeler bilen girizilen çäklendirmeleri seresaplylyk bilen hasaplamak, başlangyç PCB-ýerleşişiňiziň üstünlikli bolandygyny kesgitlär.Gözleg we gözleg inersenerlerimiz, proýeksiýaňyzy amala aşyrmak we durmuşa geçirmek üçin zawoddaky ekipa withlar bilen ýakyn işleşýärler.

BNT OEM HYZMATY

OEM SÖVEGI

Bizde litiý polimer batareýasynyň müňlerçe modeli bar we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin OEM HYZMATY bilen üpjün edip bileris. Aşakdaky proseduralar bilen habarlaşyp bilersiňiz:

1. Talap tassyklamasy
Her bir aýratyn hyzmat kompaniýamyzyň güýjüni görkezýär.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda dürli aýratynlyklary, ululyklary, galyňlygy, gatylygy we ýörite funksiýalary düzüp bileris.Müşderiniň zerur bolan iň amatly önümini üpjün etmek biziň üçin iň gowusydyr.Şonuň üçin müşderileriň isleglerine uly üns berýäris we müşderiler üçin iň amatly önümleri hödürlemek üçin elimizden gelenini edýäris.

OEM (2)

2.Tehniki seminar
Müşderiler üçin zerur spesifikasiýa we beýleki parametrleri bilenden soň.Müşderileriň isleýän aýratyn aýratynlyklarynyň mümkinçiligini kesgitlemek üçin tehniki seminar gurarys.Kompaniýamyzyň litiý polimer batareýasy boýunça köp ýyllyk amaly tejribesi bolan ajaýyp tehniki gözegçilik topary bar.Toparyň agzalary batareýalaryň dürli prosess ulgamyna takyk gözegçilik edip bilerler we önümçilik prosedurasyny berk ýerine ýetirip bilerler.

3.Profilýasiýa we baha
Kompaniýanyň tehniki seminaryndan soň önümçiligiň mümkin bolup biljekdigi barada netije alarys.
Kompaniýanyň önümçilik tehniki talaplaryna laýyk gelmeýän bolsa, derrew müşderiler bilen habarlaşarys we önümiň jikme-jikliklerini we çözgütlerini ara alyp maslahatlaşarys.Müşderiniň haýyşy önümçilik talaplarymyza laýyk gelýän bolsa, tassyklamak üçin müşderilere subutnama sitatasyny hödürläris.Soň bolsa, subut edenden soň önüm önümçiligini ýerine ýetireris.

4. Synag synagy
Önümleri subut edenden soň, bu önümleri synap göreris. Synag indekslerine ölçeg, naprýa .eniýe, kuwwat, impedans, agram, aýlaw wagtlary, PCM OCP, NTC, daşky görnüş girýär.Synag maglumatlarynyň takyklygyny üpjün etmek üçin ösen synag enjamlarymyz bar.Barlag prosesi gutarandan soň, subutnama önümlerini müşderilerimize ibereris.

5.Mass önümçiligi
Nusga müşderilere gowşurylandan soň, önümimiziň öndürijiligini barlamak üçin olar bilen habarlaşarys.Tassyklanylandan soň, gol çekmek we tassyklamak üçin resmi spesifikasiýa maglumatlary sahypasyny ibereris, soň köpçülikleýin önümçilige başlarys.Hil bölümimiz barlagy AQL ülňülerine esaslanýar.

6. gaplamak we eltip bermek
Batareýa müşderiniň haýyşy boýunça öndürilýär we öň izolýasiýa edilmeli
gaplamak.Her bir batareýa ýörite ýasalan çişirilen tarelka ýerleşdirilýär.Adatça gümrük edýäris
XiaMen portunda deklarasiýa we göni daşary ýurda ibermek.Uly ýükler adatça deňiz bilen iberiler we eltiş wagty 30-80 gün töweregi.Adatça kiçi ýükleri ibermek üçin 5-7 gün gerek.

ÖNÜMLERI ANDIZ WE GÖRNÜŞ GEREKLERI HAKYNDA BU BIZ bilen habarlaşyň

McLxg78Ki