Fork Lift

Fork götermek üçin litiý batareýasy

Lityum Ion
FORKLIFT
Batareýalar

Pul we ýer tygşytlaň - Lityum batareýalary ätiýaçlyk batareýalara we zarýad otaglaryna zerurlygy aradan aýyrýar.Forklift batareýalaryny suwarmak, arassalamak we deňleşdirmek üçin sarp edilen wagty aýyrmak bilen wagt we pul tygşytlaň

Lityum-ion batareýalary adaty batareýadan takmynan üç esse köp energiýa saklaýar, yzygiderli naprýa .eniýe üpjün edýär we enjamyňyzy boşadanda haýallatmaň.
Lityum-ion göteriji awtoulag batareýalarynyň ömri 4x uzyn, 30% has tygşytly, tüsse ýa-da CO2 çykarmaýar we kislota dökülmek howpy ýok. Kislotaly batareýalara zarýad bermek üçin 8 sagat, ýene 8 sagat gerek köşeş.Lityum-ion forklift batareýasy bir sagadyň içinde doly zarýad alyp biler ýa-da iň bolmanda arakesmelerde zarýad beriş zarýadlaryndan has netijeli peýdalanyp biler - litiý ionyny köp çalşykly amallar üçin ideal saýlamaga öwürer!

BNT litiý batareýalary dört esse uzaga çekýär, şonuň üçin batareýalary ýygy-ýygydan satyn alarsyňyz.

çeňňek (1)
çeňňek (2)

NYME ÜÇIN LITIUM FORKLIFT BATERI? A GELJEK?

Materiallary gaýtadan işlemek pudagynda tizlik we öndürijilik meselesi.Netijeli işlemek, has ýokary çäkleri we bagtly müşderileri aňladýar.
Emma, ​​ortaça çalşykda işgärler batareýalara hyzmat etmeli ýa-da enjamyň zarýadyna garaşmaly bolany üçin näçe öndürijilik ýitýär?
Lityum batareýalary ätiýaçlyk batareýalara we zarýad beriş otaglaryna bolan zerurlygy aradan aýyrýar.Forklift batareýalaryny suwarmak, arassalamak we deňleşdirmek üçin sarp edilen wagty aýyrmak bilen wagt we pul tygşytlaň.

Çalt zarýad nyşany

Çalt zarýad
Lityumyň netijeliligi deňeşdirip bolmaýar, esasanam ýokary stresli ýagdaýlarda
Uzak işlemek azatlygy, Has öňe gidiň, has tiz zarýad beriň.

fork_icon (1)

Goşmaça ammar
Has kiçi göwrümli, ýöne has köp saklaýjy bilen
Batareýa bölüminde.

fork_icon (5)

Durmuş wagty
Batareýanyň ömrüni bäş esse alyň
Gurşun kislotasy batareýalaryna garanyňda.

fork_icon (2)

Batareýa SOC görkezijisi
Zarýad görkezijisiniň batareýasynyň ýagdaýy.
Galan zarýady barlamak üçin has içgin.

fork_icon (3)

Bejeriş ýok
Hyzmat wagtynda tehniki hyzmat gerek däl.
Diňe terminallaryň berkligini barlamaly.

fork_icon (4)

Batareýany dolandyrmak ulgamy
Batteryokary batareýany dolandyryş ulgamy
batareýany aşa gyzmakdan, zarýad bermekden gora,
çykaryş we gysga utgaşma.Öýjükleriňizi islän wagtyňyz deňleşdiriň ....。

FORKLIFT ÜÇIN BASIC LIFEPO4 BATERI ACA HASABATLARY?

wilka-2 (2)

Batareýa paketi

wilka-2 (3)

SOC GAUGE

“BNT” ähli meşhur “Foklift” -iň we modelleriniň esasy toplumlaryndan ybarat.
Toyota, aleale, Linde, Heli we ş.m.Elýeterliligi we forkliftiňizi bejermek ýa-da üýtgetmek üçin onuň gowy, has gowy, iň gowy pelsepesi

Easyönekeý gurnama: Köp forklift batareýalarynyň gönüden-göni çalşygy bolan BNT Lityum forklift batareýasy.Bu forklift batareýa bukjasy, batareýalaryňyzy çalyşmak üçin iň çalt we aňsat gurmak üçin zerur zatlar bilen üpjün edilýär.

1. Has çalt zarýad: BNT batareýasy gurşun kislotasy ulgamlaryndan 3X çalt zarýad alýar.Memoryat täsiri ýok, şonuň üçin islän wagtyňyz bölekleýin ýa-da doly zarýad alyp bilersiňiz.Doly çalşykdan soň 2 sagat zarýad bermek.
2. Bäş esse az agyr: 450 funtdan gowrak tygşytlaň.forkliftiňizde
3. Has köp güýç: outputokary çykaryş we has köp işlemek wagty.Forkliftiňize güýç we torkda uly güýç beriň.

Lityum Forklift batareýa bukjasy şulary öz içine alýar:
1. BNT forklift batareýasy
2. Batareýa zarýad beriji
3. LCD batareýa monitory
4. Gurmak toplumy

FORKLIFT ÜÇIN LIFEPO4 batareýasyny nädip saýlamaly?

FORKLIFT APPLIKASY Batareýa ädimini saýlaň

HER KÖMEK EDIP BOLANOK

ÖNÜMLER
Prosessual syn

Görşüňiz ýaly, oňaýly taraplar forkliftler üçin litiý batareýalarynyň zyýanyndan has ýokarydyr.Has ýokary çykdajy, wyklýuçatel edeniňizde başdan geçirjek öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak üçin has gymmat.Has köp müşderi litiý çeňňek batareýalaryna geçýär.
Forklift batareýalaryny forkliftiňize düşmäge taýyn öndüriji hökmünde BNT tapyp bilersiňiz.Forklift batareýalaryňyz işleýän bolsa, derrew litiý batareýalaryna öwrülmegiň zerurlygy ýok.
Şeýle-de bolsa, täzelerini satyn almagyň wagty gelende ýa-da häzirki batareýalaryňyzyň işleýşinden kanagatlanmasaňyz, hökman litiý batareýalaryny täzelemegi göz öňünde tutuň.
Başdaky batareýany çalyşmak üçin çykdajylar birneme ýokary bolsa-da.Batareýadan alyp boljak öndürijilik ähli puluňyzy tygşytlar.

Lityum ion batareýalary has gowy öndürijilik üçin forklift dünýäsini üýtgedýär .Olary beýle ajaýyp edýän we näme üçin forkliftiňiz üçin toplum almak üçin biraz goşmaça pul sarp etmeli?

BNTFACTORY SURATLAR 940 569-v 2.0