Gaýçy götermek

Gaýçy götermek üçin litiý batareýasy

Lityum Ion
Gaýçy götermek
Batareýalar

Pul we ýer tygşytlaň - Lityum batareýalary ätiýaçlyk batareýalara we zarýad otaglaryna zerurlygy aradan aýyrýar.Gaýçy klift batareýalaryny suwarmak, arassalamak we deňleşdirmek üçin sarp edilen wagty aýyrmak bilen wagt we pul tygşytlaň

Lityum-ion batareýalary adaty batareýadan takmynan üç esse köp energiýa saklaýar, yzygiderli naprýa .eniýe üpjün edýär we enjamyňyzy boşadanda haýallatmaň.
Lityum-ion göteriji awtoulag batareýalarynyň ömri 4x uzyn, 30% has tygşytly, tüsse ýa-da CO2 çykarmaýar we kislota dökülmek howpy ýok. Kislotaly batareýalara zarýad bermek üçin 8 sagat, ýene 8 sagat gerek köşeş.Lityum-ion forklift batareýasy bir sagadyň içinde doly zarýad alyp biler ýa-da iň bolmanda arakesmelerde zarýad beriş zarýadlaryndan has netijeli peýdalanyp biler - litiý ionyny köp çalşykly amallar üçin ideal saýlamaga öwürer!

BNT litiý batareýalary dört esse uzaga çekýär, şonuň üçin batareýalary ýygy-ýygydan satyn alarsyňyz.

DURMUŞ (1)
DURMUŞ (2)

NYME ÜÇIN LITIUM SCISSOR DURMUŞ BATERI? A GELJEK?

Işleýän platforma pudagynda howpsuzlyk we öndürijilik meselesi.Netijeli işlemek, has ýokary çäkleri we bagtly müşderileri aňladýar.
Emma, ​​ortaça çalşykda işgärler batareýalara hyzmat etmeli ýa-da enjamyň zarýadyna garaşmaly bolany üçin näçe öndürijilik ýitýär?
Lityum batareýalary ätiýaçlyk batareýalara we zarýad beriş otaglaryna bolan zerurlygy aradan aýyrýar.Gaýçy göteriji batareýalary suwarmak, arassalamak we deňleşdirmek üçin sarp edilen wagty aýyrmak bilen wagt we pul tygşytlaň.

fork_icon (6)

Lighteňil agram
Gurşun kislotasynyň batareýalaryna garşy 70% agram tygşytlaň.
Bu has gowy tizlenmegi we has uzak ýoly aňladýar.

fork_icon (1)

Goşmaça ammar
Has kiçi göwrümli, ýöne has köp saklaýjy bilen
Batareýa bölüminde.

fork_icon (5)

Durmuş wagty
Batareýanyň ömrüni bäş esse alyň
Gurşun kislotasy batareýalaryna garanyňda.

fork_icon (2)

Batareýa SOC görkezijisi
Zarýad görkezijisiniň batareýasynyň ýagdaýy.
Galan zarýady barlamak üçin has içgin.

fork_icon (3)

Bejeriş ýok
Hyzmat wagtynda tehniki hyzmat gerek däl.
Diňe terminallaryň berkligini barlamaly.

fork_icon (4)

Batareýany dolandyrmak ulgamy
Batteryokary batareýany dolandyryş ulgamy
batareýany aşa gyzmakdan, zarýad bermekden gora,
çykaryş we gysga utgaşma.Öýjükleriňizi islän wagtyňyz deňleşdiriň ....。

ÖSÜŞ KLIFT ÜÇIN BASIC LIFEPO4 BATERI ACA AKSESORLARY?

Lityum-ion göteriji awtoulag batareýalarynyň ömri 4x uzyn, 30% has tygşytly, tüsse ýa-da CO2 çykarmaýar we kislota dökülmek howpy ýok. Kislotaly batareýalara zarýad bermek üçin 8 sagat, ýene 8 sagat gerek köşeş.Lityum-ion forklift batareýasy bir sagadyň içinde doly zarýad alyp biler ýa-da iň bolmanda arakesmelerde zarýad beriş zarýadlaryndan has netijeli peýdalanyp biler - litiý ionyny köp çalşykly amallar üçin iň amatly saýlama edip biler.BNT litiý batareýalary dört esse uzaga çekýär, şonuň üçin batareýalary ýygy-ýygydan satyn alarsyňyz.

Batareýa paketi

wilka-2 (3)

SOC GAUGE

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

“BNT” ähli meşhur “Sissor lift” we modelleri üçin esasy toplumlardan ybarat.Jyn, JLG, Skyjack, MEC, Hy-Brid, Snorkel, Teupen we ş.m.Gaýçy götermek üçin abatlamak ýa-da üýtgetmek üçin elýeterliligi we onuň gowy, has gowy, iň gowy pelsepesi

Easyönekeý gurnama: Köp gaýçy klift batareýalarynyň gönüden-göni çalşygy bolan BNT Lityum forklift batareýasy.Bu gaýçy göteriji batareýa bukjasy, batareýalaryňyzy iň çalt we aňsat gurnamak üçin zerur zatlar bilen üpjün edilýär.

1. Has çalt zarýad: BNT batareýasy gurşun kislotasy ulgamlaryndan 3X çalt zarýad alýar.Memoryat täsiri ýok, şonuň üçin islän wagtyňyz bölekleýin ýa-da doly zarýad alyp bilersiňiz.Doly çalşykdan soň 2 sagat zarýad bermek.
2. Bäş esse az agyr: 300 litrden gowrak tygşytlaň.forkliftiňizde
3. Has köp güýç: outputokary çykaryş we has köp işlemek wagty.Gaýçy güýjüňizi we torkyňyzy ep-esli ýokarlandyryň.

Lityum golf arabasynyň batareýa bukjasy şulary öz içine alýar:
1. BNT gaýçy göteriji batareýa
2. Batareýa zarýad beriji
3. LCD batareýa monitory
4. Gurmak toplumy

GYSGAÇA DURMUŞY FORYZ ÜÇIN LIFEPO4 BATERIYASYNY N? DIP saýlamaly?

GÖRNÜŞLER-Gaýçy göteriji-1

HER KÖMEK EDIP BOLANOK

ÖNÜMLER
Prosessual syn

Görşüňiz ýaly, oňaýly taraplar forkliftler üçin litiý batareýalarynyň zyýanyndan has ýokarydyr.Has ýokary çykdajy, wyklýuçatel edeniňizde başdan geçirjek öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak üçin has gymmat.Has köp müşderi litiý çeňňek batareýalaryna geçýär.
Forklift batareýalaryny forkliftiňize düşmäge taýyn öndüriji hökmünde BNT tapyp bilersiňiz.Forklift batareýalaryňyz işleýän bolsa, derrew litiý batareýalaryna öwrülmegiň zerurlygy ýok.
Şeýle-de bolsa, täzelerini satyn almagyň wagty gelende ýa-da häzirki batareýalaryňyzyň işleýşinden kanagatlanmasaňyz, hökman litiý batareýalaryny täzelemegi göz öňünde tutuň.
Başdaky batareýany çalyşmak üçin çykdajylar birneme ýokary bolsa-da.Batareýadan alyp boljak öndürijilik ähli puluňyzy tygşytlar.

Lityum ion batareýalary has gowy öndürijilik üçin forklift dünýäsini üýtgedýär .Olary beýle ajaýyp edýän we näme üçin forkliftiňiz üçin toplum almak üçin biraz goşmaça pul sarp etmeli?

BNTFACTORY SURATLAR 940 569-v 2.0