ENERGI STA HABAR ÇÖZGÜLLERI
ENERGI STA HABAR ÇÖZGÜLLERI

Kuwwat diwary
Kuwwat ammary

BNT batareýasy bazardaky iň howpsuz himiýa kärhanalarynyň biri hasaplanýan litiý-ion erginini hödürleýär.Spektriň iki ujunda howpsuzlyk iň möhümdir.Uly göwrümli energiýa saklaýyş ulgamlary (ESS), dizaýny we ulgamy dolandyrmagy talap edýän köp mukdarda energiýa ätiýaçlyklaryny saklaýar.Öýlerimizde ynanylan kiçi ulgamlar, hemme zatdan ýokary howpsuzlygy we ygtybarlylygy talap edýär.

ENERGI STA HABAR ÇÖZGÜLLERI

Identaşaýyş litiýi
Saklamak batareýalary

BNT-iň Lityum Fosfat Energiýa Saklaýyş çözgütleri, tor saklamak taslamalary üçin amatly tehnologiýa hökmünde ulanyldy.Elektrik öndürmek üçin çykdajylary azaltmak we uzak ýerlerde ygtybarly güýç hödürlemek.BNT-iň Dolandyryş ulgamy batareýa paketiniň ýagdaýyny dolandyrýar we täzelenip bilýän çeşmeler elýeterli bolmazdan, bukjany awtomatiki güýçlendirmek üçin genset başlaýar.

peýdalary

Identaşaýjyňyz üçin ýönekeý, ygtybarly we ygtybarly

 • > Artykmaçlyk we iň ýokary ygtybarlylyk üçin parallel setirler
 • > Batareýany toplumlaýyn dolandyryş ulgamy bilen içerki howpsuz katod materialy
 • > Toplumlaýyn dizaýn, kiçi göwrüm we wilka we oýnamak, gurmagy we işlemegi aňsatlaşdyrýar
 • > 97,6% netijeliligi bilen ýokary öndürijilikli PV we energiýa saklaýjy inwertory ýygnaň
 • > Goragly re modeimiň güýji

ZERO

Bejeriş

5yr

Kepillik

10yr

Batareýanyň ömri

HEMMESI

Işläp bolýan

> 3500gezek

Durmuş siklleri

BNT kuwwatlylygy saklaýjy banner 2 -1920-v2.0

Energyaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamy

Energyaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamy

  Iň amatly:
  > Uzakdan güýç
  > Ynamsyz set birikmeleri bolan ýerler
  > Jübi güýji çözgütleri
  > Elektrik seti üçin zerur işjeň güýji üpjün ediň
  > Pes woltly haçy amala aşyryň we elektrik torunyň durnuklylygyny ýokarlandyryň
BNT rezident güýji saklaýyş açar aýratynlyklary

BNT rezident güýji saklaýyş açar aýratynlyklary

  Esasy aýratynlyklar:
  > Embygnamak aňsat
  > Birnäçe parallel serwerleri we dürli amaly ssenariýalary kanagatlandyrmak üçin iş rejelerini uzakdan özleşdirmegi goldaň.
  > Artykmaçlyk we iň ýokary ygtybarlylyk üçin parallel / seriýa setirleri
  > Içerki howpsuz katod materialy
  > Batareýany toplumlaýyn dolandyrmak ulgamy, aýratyn öýjük naprýa .eniýeleri, temperaturalar, tok we zarýad ýagdaýy ýaly ähli möhüm ulgamlara gözegçilik edýär

Maglumatlar

Tehnologiýa

Adatdan daşary ýagdaý berýäris
Önümler we hyzmatlar
Bütin dünýäde

Giňişleýin batareýa gözegçiligi

Giňişleýin batareýa gözegçiligi

Goramak üçin batareýany yzygiderli gözegçilikde saklamaly.Batareýany dolandyrmak ulgamy, batareýa paketindäki öýjükleriň hersine gözegçilik etmekden we olaryň howpsuz işleýiş çäginde işlemegini üpjün etmekden jogapkärdir.Öýjük naprýa .eniýesi, SOC, saglyk ýagdaýy (SOH) we temperatura ýaly dürli parametrler batareýalaryň işleýşine, howpsuzlygyna we ömrüne aýgytly täsir edýär.Batareýany ulgamy howp astynda goýup biljek daşarky näsazlyklardan goramaly.Ulgamyň kadaly işlemegi (zarýad bermek we zarýad bermek prosesi) batareýany zeperlerden goramak BMS-iň esasy funksiýalaryndan biridir.BNT-iň önüm bukjasynyň içinde dizaýnerler, näsazlyk ýüze çykan halatynda batareýa ulgamyny aýyrmak üçin dogry enjamlary taparlar we şeýlelik bilen onuň bahasyny gorarlar.Şeýle hem, aşa akymlar we gysga utgaşmalar ýaly ulgamdaky näsazlyklary ýüze çykarmaga kömek eder.
Batareýa ulgamyň esasy energiýa saklaýjy enjamy bolup, hakyky wagtda onlaýn ýagdaýyna gözegçilik edilmeli, şonuň üçin BMS-iň ähmiýeti özüni görkezýär.BMS dolandyryş ulgamynda BCU real wagt aragatnaşyk saklaýar:
> Monomer naprýa .eniýesini, kabinet temperaturasyny, izolýasiýa garşylygyny we beýlekileri almak üçin awtobus we BMU
> Häzirki we dinamiki hasaplama SOC-ny zarýad ýygnamak we çykarmak üçin häzirki datçik
> Degişli maglumatlary görkezmek üçin ekrana degiň

Resokary ýaşaýyş jaý energiýa saklaýyş ulgamlary

Resokary ýaşaýyş jaý energiýa saklaýyş ulgamlary

Köne nesil ýaşaýyş gün energiýasy ulgamlary gündizine elektrik energiýasyny gün panellerinden AC elektrik energiýasyna öwürýän inwertorlar arkaly peýdaly elektrik toruna birikdirilýär.Satylýan artykmaç güýç peýdaly kompaniýalara satylyp bilner.Şeýle-de bolsa, garaňkylyk döwründe ahyrky ulanyjy kömekçi elektrik üpjünçiligine bil baglaýar.Jemgyýetçilik kompaniýalary bu çäklendirmelerden habarly we nyrh modellerini şoňa görä sazlaýarlar.Customersaşaýyş müşderileri, gün energiýasy ýok wagty has ýokary bolan “ulanyş wagty” nyrhlary esasynda töleýärler. BNT ulgamy üçin gün panelleri arkaly ýygnanan elektrik batareýalary zarýad alýar, energiýa saklanýar.Bu batareýalary inwertor bilen ulananyňyzda, AC güýjüne bolan isleg islendik wagt kanagatlandyrylyp bilner.
Batareýa bölümi, ulgamyň kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin has köp bölüme paralel mümkinçilik berdi.Batareýa ulgamynyň DC naprýa .eniýesini ýokarlandyrmak üçin seriýa birikdirmek mümkin.BNT dürli naprýa .eniýe we tok esasynda gün zarýad beriş gözegçisini hödürleýär.“Custom” diňe ähli komponentleri birleşdirip, tutuş ulgamy ulanyp başlaýar.

Elektrik üpjünçiligiňiz üçin has çydamlylyk

Elektrik üpjünçiligiňiz üçin has çydamlylyk

Diňe gün ulgamlary ýaly, zarýad berilýän gün batareýa ulgamynyň ululygy, täsin energiýa zerurlyklaryňyz we endikleriňiz bilen kesgitlenýär.Öýde ulanýan elektrik mukdaryňyz we ätiýaçlyk etmek isleýän enjamlaryňyz we enjamlaryňyz ýaly faktorlar, batareýany saklamagyň dogry çözgüdini saýlanyňyzda möhüm rol oýnar.Adatça, gün energiýasy diňe yşyklandyrmak üçin bolsa, 5Kwt öý batareýasynyň energiýa ulgamy az bolar.Howa şerti ýa-da başga elektrik bilen işleýän peç bar bolsa.Iň azyndan 5Kwh ýa-da 10kwh köp gerek bolmagy ähtimal.

BNT ýaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamlary:
> Easyeňil işlemegi we tehniki hyzmaty üpjün edýän modully gurluş;
> Dürli naprýa levelseniýe derejeleri we saklaýyş kuwwaty üçin çeýe tertip;
> Batareýany dolandyrmak ulgamynyň (BMS) üç derejedäki dizaýny (modul, raf we bank), ulgamyň has uly gözegçiligini we gözegçiligini üpjün edýär;
> Ulanylýan himiýa tarapyndan üpjün edilýän ýokary ygtybarlylyk we howpsuzlyk;
> Uzak hyzmat ömri;
> Energyokary energiýa dykyzlygyny we agramynyň peselmegini üpjün edýän optimal ölçegler;
> Çeýe we çalt daşamak we durmuşa geçirmek;
> Beýleki batareýa kärhanalary bilen deňeşdirilende has pes hyzmat.

BNT güýji Storagfe Batareýa seriýasynyň atributlary
BNT kuwwatly ammar ulgamy Batareýa seriýasy Aýratynlyklary -v300000

önümleri

ÖNÜMLER ÇYKAN GÖRNÜŞLERI

Energyaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamlary

 • BNT güýç diwary energiýa saklaýyş ulgamlary broşýurasy

  göçürip al
 • BNT gaplanan energiýa saklaýyş ulgamlary broşýurasy

  göçürip al

BIZ bilen habarlaşyň

HAKYNDA KÖP ÖWRENMEK

Güýç ammary ulgamy