Golf arabasy

Golf arabalary üçin litiý batareýasy

Lityum Ion
Golf arabasy
Batareýalar

Geçmişde golf arabalarynyň köpüsinde GEL ýa-da gurşun-kislotaly batareýalar ulanylýardy, bu batareýalaryň hemmesi gaty agyr, ululygy we gysga ömri, adatça bir ýyldan az wagtyň içinde olary üýtgetmeli bolarsyňyz.

Häzirki wagtda litiý batareýalary arzan we arzan gidýär we has köp kompaniýa GEL batareýalarynyň ýa-da gurşun-kislota batareýalarynyň ýerine litiý batareýalaryny ulanyp başlaýar. Esasanam çalşygyň iň esasy görnüşi hasaplanýan LiFePO4 batareýasy, eýýäm golf arabasy zawodlarynyň köpüsi Golf arabalaryny öndürenlerinde LiFePO4 batareýalary.

LiFePO4 batareýalary Golf arabalary, E-riksa, Arassalaýjy maşynlar, Elektrik gezelenç ulaglary we peýdaly enjamlar, üzüm arabalary, tigirli oturgyç, dolandyryş enjamlary üçin giňden ulanylýar.

golf (1)
golf (2)

NYME ÜÇIN LITIUM GOLF KART BATERI? A GELJEK?

Lityum batareýalaryny onlarça ýyl bäri ulanylýan adaty suw basan gurşun-kislota batareýalaryndan has gowy näme edýär?Batareýa diňe batareýa, şeýlemi?
Gurşun-kislotaly batareýalar bilen deňeşdirilende litiý batareýalary mümkin boldugyça has gowy.Lityum batareýalarynyň has gymmat bolmagy mümkin, ýöne olar doly gymmat.

fork_icon (6)

Lighteňil agram
Gurşun kislotasynyň batareýalaryna garşy 70% agram tygşytlaň.
Bu has gowy tizlenmegi we has uzak ýoly aňladýar.

fork_icon (1)

Goşmaça ammar
Has kiçi göwrümli, ýöne has köp saklaýjy bilen
Batareýa bölüminde.

fork_icon (5)

Durmuş wagty
Batareýanyň ömrüni bäş esse alyň
Gurşun kislotasy batareýalaryna garanyňda.

fork_icon (2)

Batareýa SOC görkezijisi
Zarýad görkezijisiniň batareýasynyň ýagdaýy.
Galan zarýady barlamak üçin has içgin.

fork_icon (3)

Bejeriş ýok
Hyzmat wagtynda tehniki hyzmat gerek däl.
Diňe terminallaryň berkligini barlamaly.

fork_icon (4)

Batareýany dolandyrmak ulgamy
Batteryokary batareýany dolandyryş ulgamy
batareýany aşa gyzmakdan, zarýad bermekden gora,
çykaryş we gysga utgaşma.Öýjükleriňizi islän wagtyňyz deňleşdiriň ....。

GOLF KARTANY FORYZ ÜÇIN BASIC LIFEPO4 BATERI ACA HASABATLARY?

Özbaşdaklaşdyrma, BNT batareýasynyň diapazonynyň çäk çäkleriniň bir bölegine ýerleşdirilmegini üpjün edýär.BNT diapazonynyň çeýeligi sebäpli .BNT litiý batareýasy ajaýyp güýç dykyzlygyny hödürleýär we gurnama esasy kabinanyň daşynda bolsa, ýyladyş ýorgan görnüşi bilen hem elýeterlidir.

Batareýa paketi

wilka-2 (3)

SOC GAUGE

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

BNT ähli meşhur golf arabasy we modelleri üçin esasy toplumlardan ybarat.Club Car, Ezgo, Yamaha, Tomberlin, Icon we Evolution we ş.m.Golf arabaňyzy bejermek ýa-da üýtgetmek üçin elýeterliligi we onuň gowy, has gowy, iň gowy pelsepesi.

Easyönekeý gurnama: Köp golf arabasynyň batareýalarynyň gönüden-göni çalşygy bolan BNT litiý golf arabasy batareýasy.Bu golf arabasynyň batareýa bukjasy, batareýalaryňyzy çalyşmagy iň çalt we aňsat gurmak üçin zerur zatlar bilen üpjün edilýär.

1. Has çalt zarýad: BNT batareýasy gurşun kislotasy ulgamlaryndan 3X çalt zarýad alýar.Memoryat täsiri ýok, şonuň üçin islän wagtyňyz bölekleýin ýa-da doly zarýad alyp bilersiňiz.18 deşikli tegelekden soň 2 sagat zarýad bermek.
2. Bäş esse az agyr: 300 litrden gowrak tygşytlaň.golf arabaňyzda
3. Has köp güýç: outputokary çykaryş we has köp işlemek wagty.Golf arabanyňyza tizlikde we torkda uly güýç beriň.

Lityum golf arabasynyň batareýa bukjasy şulary öz içine alýar:
1. 48V BNT batareýa
2. 48V batareýa zarýad beriji
3. LCD batareýa monitory
4. Gurmak toplumy

GOLF KARTASY FORYZ ÜÇIN LIFEPO4 BATERIYASYNY N? DIP saýlamaly?

GÖRNÜŞLER-GOLF KART-1

HER KÖMEK EDIP BOLANOK

ÖNÜMLER
Prosessual syn

Görşüňiz ýaly, oňaýly taraplar forkliftler üçin litiý batareýalarynyň zyýanyndan has ýokarydyr.Has ýokary çykdajy, wyklýuçatel edeniňizde başdan geçirjek öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak üçin has gymmat.Has köp müşderi litiý çeňňek batareýalaryna geçýär.
Forklift batareýalaryny forkliftiňize düşmäge taýyn öndüriji hökmünde BNT tapyp bilersiňiz.Forklift batareýalaryňyz işleýän bolsa, derrew litiý batareýalaryna öwrülmegiň zerurlygy ýok.
Şeýle-de bolsa, täzelerini satyn almagyň wagty gelende ýa-da häzirki batareýalaryňyzyň işleýşinden kanagatlanmasaňyz, hökman litiý batareýalaryny täzelemegi göz öňünde tutuň.
Başdaky batareýany çalyşmak üçin çykdajylar birneme ýokary bolsa-da.Batareýadan alyp boljak öndürijilik ähli puluňyzy tygşytlar.

Lityum ion batareýalary has gowy öndürijilik üçin forklift dünýäsini üýtgedýär .Olary beýle ajaýyp edýän we näme üçin forkliftiňiz üçin toplum almak üçin biraz goşmaça pul sarp etmeli?

BNTFACTORY SURATLAR 940 569-v 2.0