Kuwwat ammary

Kuwwat ammary

Kuwwat ammary

Kuwwat ammary
Üçin
Öýüňiz

Bar bolan gün energiýasy ulgamyňyz barmy ýa-da öýüňizde gün gurmagy göz öňünde tutýarsyňyzmy, BNT energiýa saklaýjy (batareýalar) gün massiwiniň ähli mümkinçiliklerini açmagyň ýoluny hödürleýär.“BNT Solutions” batareýany saklamagy gün bilen deňeşdirmekde uly tejribä eýedir we ýaşaýyş gün energiýasy ulgamlary üçin doly integrirlenen energiýa saklaýyş çözgüdini dizaýn edip we gurup biler.

beýleki öňdebaryjy öndürijilerden batareýa ulgamlaryny hödürleýäris.her bir müşderiniň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin batareýa çözgüdini düzýäris.Batareýa öndürijileri dürli konfigurasiýalary we tehnologiýalary hödürleýärler.Mysal üçin, käbir öndürijiler gönüden-göni batareýa paketine goşulan inwertorlary öz içine alýar.Beýleki batareýalara gözegçilik bar.Käbir batareýa üpjün edijileri hatda gaýtadan işlenen batareýalary ammar çözgütlerine birleşdirdiler.Elektrik toguny nädip ulanýandygyňyza we maksatlaryňyzyň we býudjetiňiziň nämedigine düşünmek üçin siziň bilen işleşeris, maslahat berýän zadymyzyň siziň üçin iň amatly saklaýyş çözgüdidigine göz ýetireris.Öýleri üçin gün göz öňünde tutýanlaryň köpüsiniň BNT energiýa saklaýyş Solutions hünärmenlerine bil baglamagynyň başga bir sebäbi.

Güýç ammary suraty -45
Güýç ammary suraty -668

Täze energiýa saklaýyş çözgütleri, litiý-ion batareýalary üçin täzelenýän jaňlar

Dikeldilýän energiýa, ýer ýüzündäki ekspensialda ösýär.Bu mümkinçilikler döredýär
diňe bir setde däl, eýsem ulgamdan başga ulgamlar üçinem.Täzelenip bilýän energiýanyň gutulgysyz giňelmegini meýilleşdirmek, ahyrky ulanyjylara zerur bökdençsiz ätiýaçlyk ulgamyny bermek üçin energiýa saklanyşyna oýlanyşykly çemeleşmegi aňladýar.

saklamak (4)

BNT saklaýyş güýji saklaýyş ulgamy, ajaýyp we owadan, gurmak aňsat, uzak ömri litiý-ion batareýalary bilen enjamlaşdyrylan we ýaşaýyş jaýlary, jemgyýetçilik desgalary, kiçi zawodlar üçin elektrik üpjün edip bilýän, fotowoltaik massiwini üpjün edýän toplumlaýyn öý enjamlaryny dizaýn edýär. we ş.m.

Integrirlenen mikrogrid dizaýn düşünjesini kabul edip, ol hem daşardan, hem-de tor bilen birikdirilen reesimlerde işläp biler we elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ep-esli ýokarlandyrýan iş reesimleriniň bökdençsiz çalşylmagyny amala aşyryp biler;tor, ýük, energiýa saklaýyş we elektrik energiýasynyň bahalaryna esaslanyp bilýän çeýe we täsirli dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr we ulgam işleýşini optimizirlemek we ulanyjy artykmaçlyklaryny ýokarlandyrmak üçin iş strategiýalary üçin elektrik energiýasynyň bahalary sazlanýar.

saklamak (5)

Gün energiýasy ammary näme?Bu nähili işleýär?
Gün panelleri iň çalt ösýän energiýa çeşmelerinden biridir.Gün panellerini gün batareýalaryny döredýän batareýa energiýa saklaýyş çözgütleri bilen birleşdirmegiň manysy bar.

Gün energiýasyny saklamak nähili işleýär?
Gün batareýalary artykmaç gün energiýasyny saklamak we howpsuz saklamak üçin ulanylýar.Saklanan energiýa, gün energiýasy öndürilmese-de ulanylyp bilner.
Bu elektrik toruna garaşlylygy peseldýär, bu bolsa elektrik togunyň arzanlamagyna we has özüne garaşly ulgamyň döremegine sebäp bolýar.Şeýle hem batareýalaryň üsti bilen goşmaça güýç ätiýaçlygyna girip bilersiňiz.Gün energiýasyny saklaýyş ulgamlaryny gurmak, goldamak hem aňsat, iň esasysy howa geçirmeýän bolup biler.

Energiýany saklamagyň görnüşleri:
Elektrik energiýasyny saklamak (EES): Bu elektrik saklaýjy (kondensator we rulon), elektrohimiýa ammarlary (batareýalar), nasos gidroelektrik,
Gysylan howa energiýasy ammarlary (CAES), aýlaw energiýa ammarlary (polwi) we super geçiriji magnit energiýa ammarlary (SMES).
Malylylyk energiýasyny saklamak (TES): malylylyk energiýasy saklanylýan, duýgur we gizlin ýylylyk energiýasy ammaryndan durýar.

Kuwwatly litiý batareýalary:
Energiýanyň soňraky ulanylmagy energiýanyň saklanmagy bilen görkezilýär.Batareýanyň energiýa saklaýyş ulgamy elektrik bar ýerinde ulanylyp bilner.Batareýanyň energiýa saklaýyş kuwwaty näçe ulanylýandygyna görä üýtgeýär.Öý hojalygynyň sarp edýän energiýasy pudagyňkydan az.Elektroenergetika desgalary energiýany agyr ammarlarda saklaýar.Bu ösen ammar hökmünde bellidir.Batareýa elektrik ulagy daşamak üçin zerur energiýany saklaýar.Akylly çözgüt, energiýany saklamak gaty möhüm bolup biler.

Öý batareýasyny saklaýyş ulgamlarynda gözlemek üçin esasy aýratynlyklar

Durnuklylyk
Bir batareýa tutuş jaýy işletmek üçin ýeterlik bolman biler.Haýsy zatlaryň iň möhümdigini ileri tutmaly bolarsyňyz, çyralar, rozetkalar, kondisioner, nasos we ş.m.Käbir ulgamlar size zerur ätiýaçlyk nusgasyny üpjün etmek üçin birnäçe bölümi ýygnamaga ýa-da piggyback etmäge mümkinçilik berýär.

AC vs. DC jübüt ulgamlar
Gün panelleri we batareýalary göni tok (DC) energiýasyny saklaýar.Gün ulgamy DC bilen birikdirilen ulgamlara birikdirilip, güýjüň peselmegine sebäp bolup biler.AC güýji seti we jaýyňyzy güýçlendirýär.AC ulgamlary has az işleýär, ýöne has çeýe we gurmak aňsat, esasanam günüňiz bar bolsa.
Öndüriji, adatça, jaýyňyz üçin haýsy ulgamyň iň gowudygyny kesgitlemäge kömek edip biler.DC adatça täze gurnamalar üçin ulanylýar, AC bolsa bar bolan gün ulgamlary bilen ulanylyp bilner.

Başlamak ukyby
Käbir enjamlar merkezi kondisionerler ýa-da nasoslar ýaly beýlekilerden has köp güýç talap edýär.Ulgamyň aýratyn enjam talaplaryny ýerine ýetirmäge ukyplydygyna göz ýetirmeli.

Batareýany saklamak size we işiňiz üçin näme edip biler?

Energiýa tölegiňizi azaldar
Islegleriňize baha bereris we soňra size iň gowy batareýa çözgüdini maslahat bereris.Haýsy çözgüdi saýlaýandygyňyza baglylykda, batareýalaryňyz çözgüdiň nämedigine baglylykda uzakdan ýa-da ýerleşýän ýeriňizde zarýad berilýär we zarýad berilýär.Soň bolsa, elektrik togunyň iň ýokary wagty batareýanyň güýjüne geçmegi we şeýlelik bilen energiýa çykdajylaryňyzy azaltmagy maslahat berip bileris.

Sahypaňyzyň üznüksiz elektrik üpjünçiliginiň bardygyna göz ýetirip bilersiňiz
Öçürilen ýa-da naprýa .eniýe düşen ýagdaýynda batareýa çözgüdiňiz hemişe diýen ýaly ätiýaçlyk nusgasyny üpjün eder.Saýlanan batareýalaryňyz 0.7m-den az jogap berer.Bu, elektrik togundan batareýa geçeniňizde üpjün etmegiňiziň üznüksiz işlejekdigini aňladýar.

Tor birikdirmesiniň täzelenmeginden we üýtgemeginden gaça durmaly
Energiýa sarp edýän bolsaňyz, saklanylýan batareýa güýjüne geçip bilersiňiz.Bu, sizi we guramaňyzy paýlaýyş ulgam operatory (DNO) şertnamasyny täzelemeginden halas edip biler.

BNTFACTORY SURATLAR 940 569-v 2.0

Toruňyzdaky energiýa ulgamyňyz üçin oňat sowutly ätiýaçlyk üpjün edýän uzak möhletli batareýa çözgüdini gözleýärsiňizmi?Başlamak üçin “Inventus Power” topary bilen gürleşiň.

Maslahat berilýän önümler