Sorag-jogap

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

LITIUM BATERI .ASY

Lityum-ion batareýasy näme?

Lityum-ion batareýasy polo positiveitel we otrisatel elektrodlaryň arasynda litiý ionlarynyň hereketi bilen işleýän zarýad berilýän batareýa.Zarýad berlende, Li + polo positiveitel elektroddan, elektrolit arkaly otrisatel elektroda, negatiw elektrod bolsa litiýa baý ýagdaýda;boşadylanda tersine bolýar.

LiFePO4 (Lityum Iron Fosfat) batareýasy näme?

Oňyn elektrod materialy hökmünde litiý demir fosfaty ulanyp, litiý-ion batareýasy, oňa litiý demir fosfat batareýasy diýýäris.

Näme üçin LiFePO4 (litiý demir fosfat) batareýasyny saýlamaly?

Lityum demir fosfat batareýasy (LiFePO4 / LFP) beýleki litiý batareýasy we gurşun kislotasy batareýasy bilen deňeşdirilende köp peýdalary hödürleýär. Uzak ömri, nol hyzmaty, aşa howpsuz, ýeňil, çalt zarýad bermek we ş.m. Lityum demir fosfat batareýasy iň tygşytlydyr bazary.

Lityum demir fosfat batareýalarynyň gurşun-kislota batareýalary bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary näme?

1. HOWPSUZ: Lityum demir fosfat kristalyndaky PO baglanyşygy gaty durnuk we dargamak kyn.Highokary temperaturada ýa-da artykmaç zarýadda-da ýykylmaz we ýylylyk öndürmez ýa-da güýçli oksidleýji maddalar emele gelmez, şonuň üçin howpsuzlygy gowy.
2. Uzak ömri: Gurşun-kislotaly batareýalaryň ömri takmynan 300 esse, litiý demir fosfat kuwwatly batareýalarynyň ömri 3500 esse, teoretiki ömri takmynan 10 ýyl.
3. temperatureokary temperaturada oňat öndürijilik: Işleýiş temperatura diapazony -20 ℃ + 75 is, ýokary temperatura garşylygy bilen, litiý demir fosfatyň elektrik ýyladyş derejesi 350 ℃ -500 reach ýetip biler, bu litiý marganatdan ýa-da litiý kobaltatdan has ýokarydyr 200 ℃.
4. Uly kuwwat Gurşun kislotasy batareýasy bilen deňeşdirilende, LifePO4 adaty batareýalardan has uly kuwwata eýe.
5. memoryat ýok: Lityum demir fosfat batareýasynyň haýsy ýagdaýdadygyna garamazdan, ony zarýad bermezden boşatmak üçin islendik wagt, ýat ýok, ulanyp bolýar.
6. Lighteňil agram: Birmeňzeş kuwwatly gurşun-kislotaly batareýa bilen deňeşdirilende, litiý demir fosfat batareýasynyň SÖUMGI gurşun-kislota batareýasynyň 2/3, agramy gurşun-kislotaly batareýanyň 1/3 bölegidir.
7. Daşky gurşaw üçin arassa: Içinde agyr metallar we seýrek metallar, zäherli däl, hapalanma ýok, Europeanewropanyň ROHS düzgünleri bilen litiý demir fosfat batareýasy adatça daşky gurşawa zyýanly hasaplanýar.
8. currentokary tokly çalt çykaryş: Lityum demir fosfat batareýasy ýokary zarýadly 2C bilen çalt zarýad alyp we zarýad berip biler.Specialörite zarýad berijiniň aşagynda batareýa 1.5C zarýad berlenden 40 minutyň içinde doly zarýad berip biler we başlangyç tok 2C-e ýetip biler, gurşun-kislota batareýasynyň häzirki wagtda işleýşi ýok.

Näme üçin LiFePO4 batareýasy beýleki litiý batareýa görnüşlerinden has ygtybarly?

LiFePO4 batareýasy litiý batareýasynyň iň ygtybarly görnüşidir.Fosfat esasly tehnologiýa, beýleki katod materiallary bilen öndürilen Lityum-ion tehnologiýasyna garanyňda has gowy howpsuzlyk aýratynlyklaryny üpjün edýän ýokary ýylylyk we himiki durnuklylyga eýe.Zarýad ýa-da zarýad wagtynda näsazlyk ýüze çykan ýagdaýynda litiý fosfat öýjükleri ýanmaz, aşa zarýad ýa-da gysga zynjyr şertlerinde has durnukly we ýokary temperatura çydap bilerler.LifePO4, beýleki görnüşler bilen deňeşdirilende takmynan 270 at, 150 than bilen deňeşdirilende gaty ýokary ýylylyk gaçmagyň temperaturasyna eýe.LiFePO4 beýleki wariantlar bilen deňeşdirilende has himiki taýdan has ygtybarlydyr.

BMS näme?

BMS batareýany dolandyrmak ulgamy üçin gysga.BMS hakyky wagtda batareýanyň ýagdaýyna gözegçilik edip biler, bortdaky güýç batareýalaryny dolandyryp biler, batareýanyň netijeliligini ýokarlandyryp biler, batareýanyň aşa köp zarýad bermeginiň we zarýad berilmeginiň öňüni alyp biler, batareýanyň ömrüni gowulaşdyryp biler.

BMS-iň wezipeleri näme?

BMS-iň esasy wezipesi, naprýatageeniýe, temperatura, tok we güýç batareýa ulgamynyň garşylygy ýaly maglumatlary ýygnamak, soňra maglumatlaryň ýagdaýyny we batareýany ulanmagyň gurşawyny seljermek, batareýa ulgamynyň zarýad beriş we zarýad beriş prosesine gözegçilik etmek we gözegçilik etmekdir.Funksiýa laýyklykda, BMS-iň esasy funksiýalaryny batareýanyň ýagdaýyny seljermek, batareýanyň howpsuzlygyny goramak, batareýanyň energiýasyny dolandyrmak, aragatnaşyk we näsazlyklary anyklamak we ş.m. bölüp bileris.

2, Maslahatlary we goldawlary ulanyň
Lityum batareýasyny islendik ýagdaýda gurnap bolarmy?
Hawa. Lityum batareýasynda suwuklyk ýok we himiýa gaty bolansoň, batareýany islendik tarapa gurnap bolýar.

Maslahatlary we goldawlary ulanyň

Lityum batareýasyny islendik ýagdaýda gurnap bolarmy?

Hawa. Lityum batareýasynda suwuklyk ýok we himiýa gaty bolansoň, batareýany islendik tarapa gurnap bolýar.

Batareýalar suw geçirmeýärmi?

Hawa, olara suw sepip bolýar. Batteryöne batareýany suwuň aşagyna goýmasaň gowy.

Lityum batareýasyny nädip oýarmaly?

1-nji ädim: Naprýatageeniýe göz aýlaň.
2-nji ädim: Zarýad beriji bilen dakyň.
3-nji ädim: Naprýatageeniýäni ýene bir gezek gözden geçiriň.
4-nji ädim: Batareýany güýçlendiriň we boşadyň.
5-nji ädim: Batareýany doňduryň.
6-njy ädim: Batareýany güýçlendiriň.

Gorag re modeimine gireninde litiý batareýasyny nädip oýarmaly?

Batareýa meseläniň ýokdugyny anyklasa, 30 sekundyň içinde awtomatiki usulda gaýdyp geler.

Lityum batareýasyna başlap bilersiňizmi?

Hawa.

Lityum batareýam näçe wagt dowam eder?

Lityum batareýiniň ömri 8-10 ýyl.

Lityum batareýasyny sowuk howada ulanyp bolarmy?

Hawa, litiý batareýasynyň çykaryş temperaturasy -20 ℃ ~ 60 is.

Söwda soraglary

OEM ýa-da ODM kabul edildi?

Hawa, OEM & ODM edip bileris.

Esasy wagt näçe?

Töleg tassyklanandan 2-3 hepde soň.

Töleg şertleriňiz näme?

Nusgalar üçin 100% T / T, resmi sargyt üçin 50% goýum, iberilmezden 50%.

Lityum batareýalarynyň bahasy arzan bolarmy?

Hawa, kuwwatyň artmagy bilen bahalaryň has gowulaşjakdygyna ynanýarys.

Kepillik şertleriňiz näme?

5 ýyl kepillik hödürleýäris. Kepillik şertleri barada has giňişleýin maglumat, kepillik şertlerimizi Goldawdan göçürip alyň.

Lityum batareýam näçe wagt dowam eder?

Lityum batareýiniň ömri 8-10 ýyl.

Lityum batareýasyny sowuk howada ulanyp bolarmy?

Hawa, litiý batareýasynyň çykaryş temperaturasy -20 ℃ ~ 60 is.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?