DURMUŞ 4 FORKLIFT BATERI 36A HYZMATLARY
DURMUŞ 4 FORKLIFT BATERI 36A HYZMATLARY

DURMUŞ4
FORKLIFT BATERI .ASY
36V 450AH

“BNT” ähli meşhur “Foklift” -iň we modelleriniň esasy toplumlaryndan ybarat.Toyota, aleale, Linde, Heli we ş.m.Elýeterliligi we forkliftiňizi bejermek ýa-da üýtgetmek üçin onuň gowy, has gowy, iň gowy pelsepesi.Materiallary gaýtadan işlemek pudagynda tizlik we öndürijilik meselesi.Netijeli işlemek, has ýokary çäkleri we bagtly müşderileri aňladýar.

DURMUŞ 4 FORKLIFT BATERI 36A HYZMATLARY

DURMUŞ4
FORKLIFT BATERI .ASY
36V 600AH

Materiallary gaýtadan işlemek pudagynda tizlik we öndürijilik meselesi.Netijeli işlemek, has ýokary çäkleri we bagtly müşderileri aňladýar. Emma, ​​ortaça çalşykda, işgärler batareýalara hyzmat etmeli ýa-da enjamyň zarýadyna garaşmaly bolany üçin ortaça öndürijilik näçe ýitirilýär?Lityum batareýalary ätiýaçlyk batareýalara we zarýad beriş otaglaryna bolan zerurlygy aradan aýyrýar.Forklift batareýalaryny suwarmak, arassalamak we deňleşdirmek üçin sarp edilen wagty aýyrmak bilen wagt we pul tygşytlaň.

100% ulanyp boljak energiýa

100% ulanyp boljak energiýa

100% -e çenli

Uzak ömür sikli

Uzak ömür sikli

Gurşun kislotasynyň batareýasynyň 10 esse ömri

EKO DOST

EKO DOST

Gurşun ýok, agyr akyl ýok, zäherli element ýok

SMART ENERGI .ASYHABAR TEHNOLOGI .ASY

SMART ENERGI .ASY
HABAR TEHNOLOGI .ASY

Howpsuzlyk kepillendirilen we uzak ömri

Çalt zarýad bermek

Çalt zarýad bermek

Has ýokary zarýad C derejesi

IOW GOWY SÖFGI

IOW GOWY SÖFGI

Aýda 3% -den az

GARAŞMAK ÜÇIN

GARAŞMAK ÜÇIN

Uzakdan batareýanyň ýagdaý monitory

GYSGAÇA TEMPERATURAGorag

GYSGAÇA TEMPERATURA
Gorag

Goşmaça ýyladyş ulgamy Zarýadyň temperaturasy -20 ° C çenli bolup biler

peýdalary

Forkliftiňizi litiýa öwüriň!

 • Uzak ömür, 3500-den gowrak ömrüň sikli
 • Higherokary dowamly güýç, naprýa .eniýeniň gaçmagy, has netijeliligi
 • Memoryat ýok, mümkinçilikli, has täsirli
 • Iş ýüzünde hyzmat etmek mugt
 • 5 ýyl kepillik size rahatlyk getirýär

0

Bejeriş

5yr

Kepillik

10yr

Batareýanyň ömri

-4 ~ 131 ℉

Iş gurşawy

3500+

Durmuş siklleri

BNT FORKLIFT 24V Batareýa seriýaly kontrast banner -1920 -V2.00

N WHME ÜÇIN BNT FORK DURMUŞ LITIUM BATERI? ATYNY saýlamaly?

Qualityokary hilli we tygşytly forklift litiý batareýalary size ajaýyp tejribe getirýär.

Uzak ömür

Uzak ömür

  Lityum-ion batareýalarymyz 10 ýyl + dowam edýär, gurşun kislotasynyň batareýinden 1-2 ýyl uzak, ähli litiý batareýalarymyz üçin 5 ýyl kepillik.
Bejeriş ýok

Bejeriş ýok

  Lityum batareýalaryny işjeň goldamak zerurlygy ýok, suw çalşylmaýar, gaz ýok, infrastruktura çykdajylary ýok, bu ähli goşmaça çykdajylary aradan aýyrýar. Batareýa diňe işleýär.
Charokary zarýad derejesi

Charokary zarýad derejesi

  LiFePO4 forklift batareýalary bir sagadyň dowamynda 80% zarýad alyp biler we hiç hili zyýan bermezden ulanmaga taýyn.
Oryat täsiri ýok

Oryat täsiri ýok

  Lityum demir fosfat batareýasynyň haýsy ýagdaýdadygyna garamazdan, ony islendik wagt ulanyp bolýar, zarýad bermezden zarýad bermek zerurlygy ýok.
Ekrany görkez

Ekrany görkez

  Galan batareýa, zarýad derejesi, temperatura, energiýa sarp edilişi, näsazlyk duýduryşy we ş.m. ýaly ähli möhüm batareýa funksiýasyny hakyky wagtda görkezmek.
Ultra Howpsuz

Ultra Howpsuz

  Örän ýokary ýylylyk we himiki durnuklylygy bolan LiFePO4 batareýalary we möhürlenen enjam zyňyndylary goýbermeýär, kislota ýok, partlaýjy gaz ýok, ultra howpsuz.

Maglumatlar

Tehnologiýa

Adatdan daşary ýagdaý berýäris
Önümler we hyzmatlar
Bütin dünýäde

AASsat.TANGIBLE.

AASsat.TANGIBLE.

“APP” ilkinji nobatda ulanyjy bilen batareýasynyň arasynda maglumatlary aç-açan aç-açan geçirmek üçin işlenip düzüldi.Mundan başga-da, batareýa maglumatlaryňyzy hakyky wagtda maslahatlaşmagy mümkin edýär: Zarýadyň ýagdaýy (SOC) Saglyk ýagdaýy (SOH) Kuwwat ýagdaýy (SOP) Öýjük temperaturasy BMS temperaturasy we dessine tok .......... Ahyrynda öz wagtynda dogry maglumatyňyz bar. “Mobile APP” ulanyjy interfeýsi ähli ulanyjylardan has ýokarydyr. Synag, profil ýa-da diňe maglumat üçin ulanýan bolsaňyz, BMS programmasy hakyky dünýäde peýdalanmaga mümkinçilik berýär. sanly litiý batareýasynyň artykmaçlyklary.

ÜPJÜNÇILIK BMS ulgamY

ÜPJÜNÇILIK BMS ulgamY

BMS (batareýany dolandyrmak ulgamy) litiý-ion batareýa ulgamlarynda möhümdir.Her batareýany real wagt dolandyrmagy dolandyrýar, daşarky enjamlar bilen aragatnaşyk saklaýar, SOC hasaplamalaryny dolandyrýar, temperaturany we naprýa .eniýäni ölçýär we ş.m. BMS-iň saýlanylmagy soňky batareýa paketiniň hilini we ömrüni kesgitleýär. Batareýany dolandyrmak ulgamy (BMS) köplenç öz içine alýar:
> Esasy gorag zynjyry
> Ikinji gorag zynjyry
> Batareýanyň balansy
> Öýjük kuwwatyny ölçemek
.........

Çalt zarýad alýan tehnikanyň artykmaçlyklary

Çalt zarýad alýan tehnikanyň artykmaçlyklary

Forklifiňize 2 sagatdan az zarýad bermek ukyby, birnäçe sagat gerek bolsa, köp zawodlar üçin arzuw hasyl bolýar Bu esasanam elektrik üpjünçiligiňiz paýlanylanda we / ýa-da diňe işçileri saklap bilersiňiz birnäçe sagatlapŞeýlelik bilen, pul we wagt tygşytlaýar.Elmydama hereketde bolsaňyz we zarýad almak üçin garaşýan forkliftiň bolmagyny islemeýän bolsaňyz, şol iki minutlyk çalt zarýad wagty işleriňiz gutarýança dowam etdirmek üçin ep-esli şire berer.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, çalt zarýad ömri tygşytlaýjydyr.

hyzmat
BNT FORKLIFT 36V Batareýa seriýasynyň atributlary
file_8

önümleri

ÖNÜMLER ÇYKAN GÖRNÜŞLERI

BIZ bilen habarlaşyň

HAKYNDA KÖP ÖWRENMEK

FORKLIFT 36V HYZMATLAR