LIFEPO4 FORKLIFT BATERI 48V HYZMATLARY
LIFEPO4 FORKLIFT BATERI 48V HYZMATLARY

LIFEPO4 FORKLIFT BATERI 48V330AH

Bu forklift, material işleýiş enjamlary üçin iň köp satylýan LiFePO4 batareýasynyň biridir. Uly göwrüm, kuwwatdan doly, uzak wagtlap işlemekde ýokary öndürijilik. Çalt zarýad bermek, ýat ýok, islendik wagt güýji doldurmak, ulanyş netijeliligini we işini ýokarlandyrmak netijeliligi.5 ýyl kepillik we 10 ýyla çenli batareýa ömri, has bäsdeşlik.

LIFEPO4 FORKLIFT BATERI 48V HYZMATLARY

DURMUŞ 4 FORKLIFT BATERI 80V450AH

Uly göwrüm, ýönekeý çalyşma we forklift üçin iň tygşytly litiý demir fosfat batareýasy.Nol tehniki hyzmat, howpsuz, uzak ömür, tygşytly, daşky gurşawy goramak. Uzak iş wagty üçin uly kuwwat, çalt zarýad bermek, iş wagty azaltmak, gündelik işlerde gowy tejribe getirýär.

100% ulanyp boljak energiýa

100% ulanyp boljak energiýa

100% -e çenli

Uzak ömür sikli

Uzak ömür sikli

Gurşun kislotasynyň batareýasynyň 10 esse ömri

EKO DOST

EKO DOST

Gurşun ýok, agyr akyl ýok, zäherli element ýok

SMART ENERGI .ASYHABAR TEHNOLOGI .ASY

SMART ENERGI .ASY
HABAR TEHNOLOGI .ASY

Howpsuzlyk kepillendirilen we uzak ömri

Çalt zarýad bermek

Çalt zarýad bermek

Has ýokary zarýad C derejesi

IOW GOWY SÖFGI

IOW GOWY SÖFGI

Aýda 3% -den az

GARAŞMAK ÜÇIN

GARAŞMAK ÜÇIN

Uzakdan batareýanyň ýagdaý monitory

GYSGAÇA TEMPERATURAGorag

GYSGAÇA TEMPERATURA
Gorag

Goşmaça ýyladyş ulgamy Zarýadyň temperaturasy -20 ° C çenli bolup biler

peýdalary

Forkliftiňizi litiýa öwüriň!

 • 3500+ ömrüň sikli, beýleki batareýalardan ýokary
 • Capacityokary kuwwat, az iş wagty bilen uzak dowam edýär
 • Bejeriş ýok, suwaryş doldurma ýok, amatly we aladasyz
 • Serviceshli hyzmatlar durmuşynda az çykdajylar
 • Çalt zarýad bermek we aňsat hyzmat etmek

0

Bejeriş

5yr

Kepillik

10yr

Batareýanyň ömri

-4 ~ 131 ℉

Iş gurşawy

3500+

Durmuş siklleri

BNT FORKLIFT 24V Batareýa seriýaly kontrast banner -1920 -V2.00

N WHME ÜÇIN BNT FORK DURMUŞ LITIUM BATERI? ATYNY saýlamaly?

Qualityokary hilli we tygşytly forklift litiý batareýalary size ajaýyp tejribe getirýär.

Siklleriň köp mukdary

Siklleriň köp mukdary

  Lityum ion forklift batareýalary 3500-den gowrak aýlaw işleýär, bu beýleki batareýalardan has köp. Biz olar üçin 5 ýyl kepillik hödürleýäris.
Pes hyzmat

Pes hyzmat

  Ulanmak gaty aňsat we birneme pes tehniki hyzmat, hiç hili deslapky enjam talap edilmeýär we batareýasynyň ömrüni dowam etdirmek meýilleşdirilen welosiped sürmegine sebäp bolmaýar. Diňe batareýany zarýadlaň we gitmek gowy.
Çalt zarýad bermek

Çalt zarýad bermek

  Çalt zarýad bermek bilen bir sagat 80% zarýad alýar, bu ýokary zarýad derejesi litiý-ion golf arabasynyň batareýalaryny siziň üçin iň oňat görnüşe öwürýär.
Oryat täsiri ýok

Oryat täsiri ýok

  Lityum-ion batareýalarynyň ýadyň täsiri ýok, bu batareýalaryň bölekleýin zarýad we zarýad sikllerinden soň pes kuwwatda işlemegine sebäp bolar.
Ekran bölümi

Ekran bölümi

  Batareýanyň ähli möhüm maglumatlaryny hakyky wagtda görkezmek, galan batareýa, zarýad derejesi, temperatura, energiýa sarp edilişi, näsazlyk duýduryşy we ş.m.
Howpsuzlyk

Howpsuzlyk

  Häzirki wagtda bar bolan iň ygtybarly tehnologiýanyň diňe ýokary hilli öýjüklerini ulanýarys: Lityum demir fosfat (LiFePO4 ýa-da LFP). Innowasiýa in engineeringenerçilik toparymyz tarapyndan işlenip düzülen BMS bilen bilelikde batareýalarymyzyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny kepillendirip bileris.

Maglumatlar

Tehnologiýa

Adatdan daşary ýagdaý berýäris
Önümler we hyzmatlar
Bütin dünýäde

AASsat.TANGIBLE.

AASsat.TANGIBLE.

“APP” ilkinji nobatda ulanyjy bilen batareýasynyň arasynda maglumatlary aç-açan aç-açan geçirmek üçin işlenip düzüldi.Mundan başga-da, batareýa maglumatlaryňyzy hakyky wagtda maslahatlaşmagy mümkin edýär: Zarýadyň ýagdaýy (SOC) Saglyk ýagdaýy (SOH) Kuwwat ýagdaýy (SOP) Öýjük temperaturasy BMS temperaturasy we dessine tok .......... Ahyrynda öz wagtynda dogry maglumatyňyz bar. “Mobile APP” ulanyjy interfeýsi ähli ulanyjylardan has ýokarydyr. Synag, profil ýa-da diňe maglumat üçin ulanýan bolsaňyz, BMS programmasy hakyky dünýäde peýdalanmaga mümkinçilik berýär. sanly litiý batareýasynyň artykmaçlyklary.

ÜPJÜNÇILIK BMS ulgamY

ÜPJÜNÇILIK BMS ulgamY

BMS (batareýany dolandyrmak ulgamy) litiý-ion batareýa ulgamlarynda möhümdir.Her batareýany real wagt dolandyrmagy dolandyrýar, daşarky enjamlar bilen aragatnaşyk saklaýar, SOC hasaplamalaryny dolandyrýar, temperaturany we naprýa .eniýäni ölçýär we ş.m. BMS-iň saýlanylmagy soňky batareýa paketiniň hilini we ömrüni kesgitleýär. Batareýany dolandyrmak ulgamy (BMS) köplenç öz içine alýar:
> Esasy gorag zynjyry
> Ikinji gorag zynjyry
> Batareýanyň balansy
> Öýjük kuwwatyny ölçemek
.........

Çalt zarýad alýan tehnikanyň artykmaçlyklary

Çalt zarýad alýan tehnikanyň artykmaçlyklary

Forklifiňize 2 sagatdan az zarýad bermek ukyby, birnäçe sagat gerek bolsa, köp zawodlar üçin arzuw hasyl bolýar Bu esasanam elektrik üpjünçiligiňiz paýlanylanda we / ýa-da diňe işçileri saklap bilersiňiz birnäçe sagatlapŞeýlelik bilen, pul we wagt tygşytlaýar.Elmydama hereketde bolsaňyz we zarýad almak üçin garaşýan forkliftiň bolmagyny islemeýän bolsaňyz, şol iki minutlyk çalt zarýad wagty işleriňiz gutarýança dowam etdirmek üçin ep-esli şire berer.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, çalt zarýad ömri tygşytlaýjydyr.

hyzmat
BNT FORKLIFT 36V Batareýa seriýasynyň atributlary
file_8

önümleri

ÖNÜMLER ÇYKAN GÖRNÜŞLERI

BIZ bilen habarlaşyň

HAKYNDA KÖP ÖWRENMEK

FORKLIFT 36V HYZMATLAR