LIFEPO4 FORKLIFT BATERI 80V HYZMATLARY
LIFEPO4 FORKLIFT BATERI 80V HYZMATLARY

DURMUŞ 4 FORKLIFT BATERI 80V450AH

Uly göwrüm, ýönekeý çalyşma we forklift üçin iň tygşytly litiý demir fosfat batareýasy.Nol tehniki hyzmat, howpsuz, uzak ömür, tygşytly, daşky gurşawy goramak. Uzak iş wagty üçin uly kuwwat, çalt zarýad bermek, iş wagty azaltmak, gündelik işlerde gowy tejribe getirýär.

100% ulanyp boljak energiýa

100% ulanyp boljak energiýa

100% -e çenli

Uzak ömür sikli

Uzak ömür sikli

Gurşun kislotasynyň batareýasynyň 10 esse ömri

EKO DOST

EKO DOST

Gurşun ýok, agyr akyl ýok, zäherli element ýok

SMART ENERGI .ASYHABAR TEHNOLOGI .ASY

SMART ENERGI .ASY
HABAR TEHNOLOGI .ASY

Howpsuzlyk kepillendirilen we uzak ömri

Çalt zarýad bermek

Çalt zarýad bermek

Has ýokary zarýad C derejesi

IOW GOWY SÖFGI

IOW GOWY SÖFGI

Aýda 3% -den az

GARAŞMAK ÜÇIN

GARAŞMAK ÜÇIN

Uzakdan batareýanyň ýagdaý monitory

GYSGAÇA TEMPERATURAGorag

GYSGAÇA TEMPERATURA
Gorag

Goşmaça ýyladyş ulgamy Zarýadyň temperaturasy -20 ° C çenli bolup biler

peýdalary

Forkliftiňizi litiýa öwüriň!

 • Uzak ömri, we "ýat effekti" ýok
 • Kislota dökülmez ýa-da ýangyjy gaz zyňyndylary gaty howpsuz
 • 5 ýyl kepillik, aladasyz satyn almak
 • Çalt zarýad beriji we esbaplar bilen özleşdirilen çözgüt, çalyşmak gaty aňsat
 • Daşarky aşa gyzgynlyga ýa-da ýowuz şertlere garamazdan ygtybarly öndürijilik

0

Bejeriş

5yr

Kepillik

10yr

Batareýanyň ömri

-4 ~ 131 ℉

Iş gurşawy

3500+

Durmuş siklleri

BNT FORKLIFT 24V Batareýa seriýaly kontrast banner -1920 -V2.00

N WHME ÜÇIN BNT FORK DURMUŞ LITIUM BATERI? ATYNY saýlamaly?

Qualityokary hilli we tygşytly forklift litiý batareýalary size ajaýyp tejribe getirýär.

Has köp zarýad siklleri

Has köp zarýad siklleri

  Hil LiFePO4 batareýalarymyz 3500+ siklden gowrak dowam edýär, gaty ýokary sikl ömri, ýygy-ýygydan zarýad we zarýad beriş siklleri garaşylýan köp programmalar üçin amatly bolýar.
Nol Maintenane

Nol Maintenane

  LiFePO4 batareýalaryny suwarmak hökman däl. Bu batareýalaryň işlemegi üçin zerur tehniki hyzmaty azaldar, şonuň üçin tehniki hyzmat wagtyny we çykdajylaryny azaldar.
Çalt zarýad bermek

Çalt zarýad bermek

  Mümkinçilik zarýad bermek we çalt zarýad bermek 1-2 sagat, az iş wagty, bu forklift öndürijiligi üçin peýdaly.
Oryat täsiri ýok

Oryat täsiri ýok

  Lityum-ion batareýalary ýadyň täsirinden ejir çekmeýär, bu bolsa hemişe iň soňky güýjünden ýüz öwürýär we kuwwatynyň 100% ýa-da 10% ulanandygyňyzy ýa-da güýçlendirip bilersiňiz.
Ekrany görkez

Ekrany görkez

  Galan batareýa, zarýad derejesi, temperatura, energiýa sarp edilişi, näsazlyk duýduryşy we ş.m. ýaly ähli möhüm batareýa funksiýasyny hakyky wagtda görkezmek.
Ultra Howpsuz

Ultra Howpsuz

  Akylly gurlan BMS, real wagt gözegçiligini teklip ediň. Maşyn / ulag boş wagty batareýany aýyrýan we batareýany müşderiniň nädogry ulanylmagyndan goraýan awtomatiki birikme. Gaty ygtybarly we ygtybarly.

Maglumatlar

Tehnologiýa

Adatdan daşary ýagdaý berýäris
Önümler we hyzmatlar
Bütin dünýäde

AASsat.TANGIBLE.

AASsat.TANGIBLE.

“APP” ilkinji nobatda ulanyjy bilen batareýasynyň arasynda maglumatlary aç-açan aç-açan geçirmek üçin işlenip düzüldi.Mundan başga-da, batareýa maglumatlaryňyzy hakyky wagtda maslahatlaşmagy mümkin edýär: Zarýadyň ýagdaýy (SOC) Saglyk ýagdaýy (SOH) Kuwwat ýagdaýy (SOP) Öýjük temperaturasy BMS temperaturasy we dessine tok .......... Ahyrynda öz wagtynda dogry maglumatyňyz bar. “Mobile APP” ulanyjy interfeýsi ähli ulanyjylardan has ýokarydyr. Synag, profil ýa-da diňe maglumat üçin ulanýan bolsaňyz, BMS programmasy hakyky dünýäde peýdalanmaga mümkinçilik berýär. sanly litiý batareýasynyň artykmaçlyklary.

ÜPJÜNÇILIK BMS ulgamY

ÜPJÜNÇILIK BMS ulgamY

BMS (batareýany dolandyrmak ulgamy) litiý-ion batareýa ulgamlarynda möhümdir.Her batareýany real wagt dolandyrmagy dolandyrýar, daşarky enjamlar bilen aragatnaşyk saklaýar, SOC hasaplamalaryny dolandyrýar, temperaturany we naprýa .eniýäni ölçýär we ş.m. BMS-iň saýlanylmagy soňky batareýa paketiniň hilini we ömrüni kesgitleýär. Batareýany dolandyrmak ulgamy (BMS) köplenç öz içine alýar:
> Esasy gorag zynjyry
> Ikinji gorag zynjyry
> Batareýanyň balansy
> Öýjük kuwwatyny ölçemek
.........

Çalt zarýad alýan tehnikanyň artykmaçlyklary

Çalt zarýad alýan tehnikanyň artykmaçlyklary

Forklifiňize 2 sagatdan az zarýad bermek ukyby, birnäçe sagat gerek bolsa, köp zawodlar üçin arzuw hasyl bolýar Bu esasanam elektrik üpjünçiligiňiz paýlanylanda we / ýa-da diňe işçileri saklap bilersiňiz birnäçe sagatlapŞeýlelik bilen, pul we wagt tygşytlaýar.Elmydama hereketde bolsaňyz we zarýad almak üçin garaşýan forkliftiň bolmagyny islemeýän bolsaňyz, şol iki minutlyk çalt zarýad wagty işleriňiz gutarýança dowam etdirmek üçin ep-esli şire berer.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, çalt zarýad ömri tygşytlaýjydyr.

hyzmat
BNT FORKLIFT 36V Batareýa seriýasynyň atributlary
file_8

önümleri

ÖNÜMLER ÇYKAN GÖRNÜŞLERI

BIZ bilen habarlaşyň

HAKYNDA KÖP ÖWRENMEK

FORKLIFT 80V HYZMATLAR