Kepillik syýasaty

Kepillik syýasaty

Kepillik syýasaty

5 ARYL ÇIMKLENDIRILEN Kepillik
XIAMEN BNT BATTERY CO., LTD (“Öndüriji”), XIAMEN BNT BATTERY CO., LTD ýa-da islendik ygtyýarly distribýutor ýa-da diler tarapyndan satylan her bir BNT Lityum markaly Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) batareýasyny (“Batareýa”) kepillendirýär. Satyn alnan senesinden başlap, müşderiniň satuw kwitansiýasy, iberiş fakturasy we / ýa-da batareýanyň seriýa belgisi bilen kesgitlenýän 5 ýyl möhletde (“Kepillik döwri”) kemçiliksiz boluň.Kepillik möhletiniň 5 ýyllygynda, aşakda görkezilen kadadan çykmalar göz öňünde tutulyp, degişli komponentler materialda kemçilik bar bolsa, öndüriji, hyzmat edip boljak bolsa, batareýany we / ýa-da böleklerini karz berer, çalyşar ýa-da abatlar. ýa-da öndüriji tehnikler ýa-da ygtyýarly tehnikler tarapyndan ussatlyk we öndüriji komponentleri bejerip bolar öýdýär, Batareýa abatlanar we yzyna berler.Öndüriji komponentleri bejerip bolmajak hasaplasa, täze, şuňa meňzeş Batareýa hödürlener.Teklip habarnamadan soň 30 günüň dowamynda güýje girer.
Islendik abatlanan BNT Lityum batareýa önüminiň kepillik möhleti ýa-da onuň ýerine çalyşmagy, Çäkli kepillik möhletiniň galan möhletidir.
Bu çäklendirilen kepillik litiý batareýa paketini ýa-da onuň böleklerini gurmak, aýyrmak, bejermek, çalyşmak ýa-da täzeden gurmak üçin iş çykdajylaryny öz içine almaýar.

GEÇMEK
Bu çäklendirilen kepillik, Batareýanyň asyl satyn alyjysyna degişlidir we başga bir adama ýa-da guramalara geçirip bolmaýar.Kepillik talaplary bilen baglanyşykly satyn alnan ýeri bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
BU Ç LKLENDIRILEN Kepillik, KÖP KÖPÇILIK MESELELERI BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLANOK
Kompaniýanyň spesifikasiýalaryndan islendik görnüşde üýtgedilendigini ýa-da üýtgedilendigini görkezýär, şol sanda litiý-ion batareýa paketine, batareýany dolandyryş ulgamyna we ulgam elektrik zynjyryna üýtgetmeler bilen çäklenmeýär.
.şowsuzlygyň ters polýarlyk ýa-da ulgam giň enjamlaryny nädogry ulanmak ýa-da litiý batareýa paketine birikdirilen ähli goşmaça enjamlary nädogry programmirlemek ýaly gurnawçynyň ýalňyşlygy sebäpli ýüze çykýandygyny görkezýär ... batareýa zarýad berijisiniň litiý batareýasyny zarýadlamak üçin üýtgedilendigini görkezýär; güýçlendiriji.
Kompaniýanyň resmi rugsady bolmazdan batareýa paketiniň sökülendigini, açylandygyny ýa-da haýsydyr bir usul bilen zaýalanandygyny görkezýär.
. batareýanyň gaplanyş möhletini bilkastlaýyn azaltmak synanyşyklarynyň bolup biljekdigini görkezýär;kompaniýa tarapyndan üpjün edilişi ýaly batareýany dolandyrmak ulgamy bilen jübütlenmedik litiý batareýa paketlerini öz içine alýar;
Rugsat berilmedik bir adam ýa-da üýtgetme bilen zarýad bermezden ýa-da abatlamazdan giňeldilen ammar.
. Awariýa ýa-da çaknyşyk, ýa-da batareýa paket ulgamyny äsgermezlik etmekden dörän zyýan.
Daşky gurşawa zyýan;öndüriji tarapyndan kesgitlenýän ýerliksiz ammar şertleri;aşa yssy ýa-da sowuk temperatura, ýangyna ýa-da doňmaga ýa-da suwa zeper ýetmek.
Nädogry gurmak sebäpli zeper;boş terminal birikmeleri, kiçi göwrümli kabel, islenýän naprýa andeniýe we AH talaplary üçin nädogry birikmeler (seriýa we parallel), ters polýarlyk birikmeleri.
.Bizden başga programmalar üçin ulanylýan batareýa, spesifikasiýalarda yzygiderli akdyrylmagy üçin bahalandyrylýan batareýadan has köp amper çekmek ýa-da has köp amper çekmek üçin niýetlenen we niýetlenen.

Öndüriji tarapyndan tassyklanan häzirki ulaldyjy çäklendiriji enjamy ulanmazdan, ululykdaky inwertorda / zarýad berijide (10K Watt ýa-da ondan ýokary baha berlen islendik inwertor / zarýad beriji) ulanylan batareýa.
Programma üçin ölçegi pes bolan batareýa, şol sanda Kondisioner ýa-da öndüriji tarapyndan tassyklanan ulaldyjy çäklendiriji enjam bilen bilelikde ulanylmaýan gulplanan rotor başlangyç tokly şuňa meňzeş enjam.
1 ýyldan gowrak zarýad berilmedik batareýa (uzak ömür sürmek üçin batareýalary yzygiderli zarýad bermeli)
Batareýa Öndürijiniň ammar görkezmelerine laýyklykda saklanmaýar, batareýany pes zarýadda saklamak (batareýany saklamazdan ozal doly zarýad beriň!)

Bu çäklendirilen kepillik, kepillik möhletinden öň bolup biläýjek ulanyş sebäpli adaty ömrüniň ahyryna ýeten önümi öz içine almaýar.Batareýa, ömrüne diňe belli bir mukdarda energiýa berip biler, bu programma baglylykda dürli döwürde ýüze çykar.Önüm, kepillik möhletiniň içinde bolsa-da, önüm gözden geçirilenden soň adaty ömrüniň ahyryna çenli kesgitlense, kepillik talaplaryny ret etmek hukugyny özünde saklaýar.

Kepillik kepilnamasy
Bu kepillik beýleki ähli aç-açan kepillikleriň ýerine.Netijeli ýa-da tötänleýin zyýan üçin öndüriji jogapkärçilik çekmez.Bu çäklendirilen kepillikden başga hiç hili kepillik bermeýäris we göz öňünde tutulan kepilligi aç-açan aýyrýarys, netijede ýetirilen zyýanyň kepilligini.Bu çäklendirilen kepillik geçirip bolmaýar.

HUKUK HUKUKLARY
Käbir ýurtlar we / ýa-da ştatlar göz öňünde tutulan kepilligiň näçe wagt dowam etjekdigine ýa-da tötänleýin ýa-da netijede ýetirilen zyýanyň aýrylmagyna ýa-da çäklendirilmegine rugsat bermeýärler, şonuň üçin ýokardaky çäklendirmeler size degişli bolup bilmez.Bu kepillik, ýurtdan ýurda we / ýa-da ştata görä üýtgäp bilýän anyk hukuk hukuklaryny berýär.Bu kepillik kanunlara laýyklykda dolandyrylýar we düşündirilýär.Bu kepillik, şu Kanunyň mowzugyna degişli taraplaryň arasyndaky aýratyn şertnama diýip düşünilýär.Bu şertnamada baglaşylanlardan başga hiç bir işgäriň ýa-da Önümçiniň wekiliniň kepillik bermäge hukugy ýok.
BONT LITIUM Kepillikleri
Bu çäklendirilen kepillik, öndüriji ýa-da islendik ygtyýarly distribýutor ýa-da diler tarapyndan asyl enjam öndürijisine (“OEM”) satylan batareýany öz içine almaýar.Şeýle batareýa bilen baglanyşykly kepillik talaplary üçin göni OEM bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Kepillik däl abatlaýyş işleri
Kepillik möhletiniň daşynda ýa-da kepillikde görkezilmedik zyýan üçin müşderiler batareýany bejermek üçin Öndüriji bilen habarlaşyp bilerler.Çykdajylar, ýük daşamak, bölekler we sagatda 65 dollar zähmeti öz içine alar.
Kepillik arzasyny tabşyrmak
Kepillik talapnamasyny bermek üçin asyl satyn alnan ýeri bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Batareýa has giňişleýin gözden geçirmek üçin Öndürijä yzyna iberilmegi talap edilip bilner.